Verdivurdering av selskap

Verdivurdering av selskap

Verdivurdering av selskap

Metoder for verdivurdering

Det finnes flere metoder for verdivurdering av selskap. Hvilken metode er mest hensiktsmessig for ditt selskap? Nedenfor går vi gjennom de forskjellige metodene, samt råder deg om hvilke som kan passe deg.

Verdivurdering av selskap: Markedsmetoden eller markedsverdimetoden

Den beste metoden å anvende ved en verdivurdering av selskap, er markedsverdimetoden. Derimot vil det sjeldent være mulig å ha nok informasjon tilgjengelig for å kunne gjennomføre en verdivurdering av et selskap kun ved hjelp av markedsverdimetoden. Det er en av de største misforståelsene du kan gjøre innenfor verdivurderinger.

Tilstrekkelig statistikk for å gjøre en verdivurdering er ikke den største utfordringen. Det er heller det at den informasjonen som er tilgjengelig ikke er fullstendig. De fleste oppføringene tilbakeholder informasjon, som gjør at de, av god grunn, ikke er fullstendige. Derfor kan ikke en verdivurdering av en bedrift kun baseres på informasjon fra kun én oppføring.

Kombinere flere metoder for verdivurderinger

Om en kombinerer flere metoder for verdivurderinger, kan markedsvurderingsmetoden være en av dem, om nok informasjon er tilgjengelig. Hvis kun markedsvurderingsmetoden blir benyttet for en verdivurdering, må det finnes komplett informasjon fra minst to sammenlignbare salg.

Derimot kan markedsvurderingsmetoden anvendes med ufullstendig informasjon, om det finnes stort nok antall oppføringer hvorav noen av de har fullstendig informasjon. Derfor er det viktig å være kritisk når verdivurderinger gjennomføres, uansett om det er med markedsverdimetoden eller en annen.

Begynne å regne på verdivurderingen

Når en har denne informasjonen, selv om den ikke er komplett, kan man begynne å regne på verdivurderingen. Ofte er det bedre å finne medianen enn gjennomsnittet, da det alltid vil være noen selskaper som skiller seg ut i ytterkantene og derfor påvirke gjennomsnittet uproporsjonalt mye.

Denne informasjonen kan fortelle om selskaper innenfor en næring for eksempel har gjennomført salg innenfor 10 % av hverandre når prisen er basert på antall kvadratmeter. Derimot kan informasjonen også vise at alle verksteder er solgt med en variasjon på 10 % om grunnlaget for prisen er en felles verdi per ansatt. Det er denne konklusjonen du skal bruke videre i prosessen med verdivurderingen av selskapet.

Suksessfull verdivurdering av en bedrift

Det å bare se på prisen selskapene blir solgt for når en gjennomfører en verdivurdering, uten å sammenligne andre faktorer og helheten, er en dårlig plan. Verdivurderingen vil da ha en stor grad av usikkerhet knyttet til seg. En presis verdivurdering undersøker og finner mønster i numrene. Kun på denne måten kan du gjøre en suksessfull verdivurdering av en bedrift ved hjelp av bare markedsverdimetoden.

Kritikk mot markedsverdimetoden

Dessverre er det ganske vanlig å kun sammenligne ulike selskaper som er til salgs, og si at en har anvendt markedsverdimetoden. Det å sammenligne selskapet sitt med prisen på andre bedrifter, er en mulig verdivurdering, og summen kan stemme.

Det er fordi det er en veldig forenklet måte å anvende markedsverdimetoden. Derimot er ikke den informasjonen tilfredsstillende eller tilstrekkelig. Det er svakheten ved å anvende markedsverdimetoden for å gjennomføre en verdivurdering.

En annen utfordring med denne metoden, er at den ikke inkluderer de viktigste faktorene for verdivurdering av små bedrifter, nemlig eiendeler og avkastning. Da markedsvurderingsmetoden kun fokuserer på markedet, blir ikke andre viktige faktorer inkludert i verdivurderingen av selskapet.

Avkastning på investeringen og kontantstrømmetoden

Kontantstrømmetoden (Discounted Cash Flow, DCF, på engelsk) og verdivurdering basert på avkastning på investeringen (Return On Investment, ROI, på engelsk), er andre vanlige metoder. Flere argumenterer for at disse er de mest egnede metodene om du ønsker å sammenligne ulike selskaper innenfor ulike næringer å investere i.

Det er fordi du mest sannsynlig er interessert i å investere i det selskapet som gir deg høyest mulig avkastning. Kontantstrømmetoden kan forklares som en underkategori til ROI, men forskjellen er at kontantstrømmetoden i en verdivurdering tar hensyn til renteutviklingen og diskonterer den frie kontantstrømmen.

Innenfor blant annet risikokapital, aktive eierfond, business angel/engel investor og investorer, koster det å låne penger, spesielt når risikoen er stor. Jo større risiko for forretningsforetaket, desto større diskontering av renten skal inkluderes i verdivurderingen. Når en skal regne ut verdien på forretningseiendom anvender en lav diskonteringsrente, mens med en start-up innen teknologi brukes ofte høy diskonteringsrente, da dette byr på en av de største risikoene.

Kritikk mot ROI- og kontantstrømmetoden

Disse metodene for verdivurdering fokuserer kun på fremtidige avkastninger. I tillegg blir ikke eiendelene til selskapet tatt høyde for. Derfor er disse metodene de mest omdiskuterte av alle metodene for verdivurderinger.

Med markedsverdimetoden sammenligner en selskapet med andre selskap som har blitt kjøpt og solgt. Med en kapitaltilnærming, får en materielle eiendeler ut av investeringene. Disse metodene for verdivurdering gir ingenting utenom spekulasjoner for hva en tror den fremtidige avkastningen vil bli.

Kapitaltilnærmingsmetoden

Kapitaltilnærmingsmetoden har en underkategori som heter likviditetsanalyse, som er beskrevet i detalj nedenfor. En verdivurdering med kapitaltilnærmingen setter søkelys på substansen i selskapet, altså kapitalen/eiendelene. Det finnes flere måter å vurdere de materielle eiendelene til et selskap. Av de er det erstatningsverdien som blir brukt oftest.

Kapitaltilnærmingen til verdivurdering brukes primært av mindre selskaper, spesielt de små selskapene som eier mange maskiner eller tunge kjøretøy. Noen ganger kan det være interessante vendinger når det gjelder virksomheter med mange tunge kjøretøy (gravemaskiner, dumpere osv.) i landlige områder.

Kjøpe forretningsforholdet

Da kan kjøretøyet noen ganger komme med kunden og en prosjekt-/jobbkontrakt. Dette betyr praktisk talt at man kjøper forretningsforholdet, vanligvis sammen med et ansettelsestilbud for den nåværende eieren av virksomheten. Det hender sjeldent, men noen ganger kan spesifikke forhold gjøre det for risikabelt for en bedrift å kjøpe en dyr, spesialmaskin for å produsere varer eller tjenester som kun et fåtall kunder kjøper og benytter seg av.

Hvis et selskap skal bli solgt i forhold til en kapitaltilnærming, vil kjøpesummen og verdivurderingen av bedriften bli det samme som verdivurderingen av de materielle eiendelene. Eksperter er uenige om flere ting, men akkurat dette er det sterk unison enighet om. Erstatningsverdien tilsier summen av innkjøp av det samme utstyret og materiellet i samme tilstand, i tillegg til prisen for transport og installasjon av utstyret.
Erstatningsverdien inkluderer ikke:
• Markedsverdien
• Nypris
• Avskrevet pris/verdi

Likviditetsanalyse

Om det har blitt offentlig eller godt kjent innenfor sektoren at selskapet ditt har økonomiske utfordringer, som at dere står ovenfor en rekonstruksjon eller konkurs, kvalifiserer selskapet for å bruke en tidligere nevnt underkategori for verdivurdering; likviditetsanalyse.

I en slik situasjon blir ikke bedriften sett på og verdivurdert som et helt firma, men oppstykket i flere deler. Det vil si, metaforisk sett, at du sitter ved forhandlingsbordet med et stort skilt over deg hvor det med store, røde bokstaver står: Tvangssalg.

Derimot kan noen argumentere for at det ikke burde forandre meningen til potensielle kjøpere, men det gjør det. Siden kjøperne er de som har overhånd ved forhandlingene, kommer de mest sannsynlig til å presse hardt, og by under verdivurderingen, siden de kan.

Omdiskutert tema

Om patenter eller andre immaterielle eiendeler skal inkluderes i verdivurderingen med kapitaltilnærmingsmetoden eller i likviditetsanalysen, er et omdiskutert tema. Lovverket kan også påvirke verdivurdering av selskap her. Hvilken jurisdiksjon bedriften tilhører, avgjør om forskning og utvikling kan oppføres på balansen, noe som igjen vil påvirke verdivurderingen.

En tommelfingerregel er at om patentene eller de immaterielle eiendelene kan kjøpes og selges på samme måte som andre eiendeler, så skal det inkluderes i verdivurderingen med kapitaltilnærmingsmetoden. I det virkelige liv skjer dette nesten aldri, og det er mer fornuftig å redegjøre for fordelene ved patentene eller immaterielle eiendeler i en verdivurdering gjennomført med avkastning på investeringer-metoden (ROI). Det er mer vanlig at selskaper kjøper andre selskaper på grunn av deres patenter og immaterielle eiendeler, i stedet for å kun kjøpe patentet.

Kritikk mot kapitalstilnærmingen

Ved å anvende kapitalstilnærmingen for verdivurdering av selskapet, mer eller mindre unnlater en å ta hensyn til aktiviteten til selskapet. Noen hevder at en verdivurdering av en bedrift i henhold til kapitalstilnærming og/eller likviditetsanalyse, egentlig ikke er en verdivurdering i det hele tatt. Det er fordi den forteller hva eiendelene er verdt, og utelukker resten av selskapet.

Derimot finnes det også bedrifter hvor eiendelene noen ganger er bedriften. To eksempler på dette er et flyselskap og fornøyelsesparker. For disse to selskapene vil verdivurderingen være det samme som hva kapitalen er verdt.

Metodene for verdivurdering av selskaper må kombineres

Ved en verdivurdering av en bedrift med hjelp av ROI, er det sentrale aspektet avkastningen. Imidlertid er ikke eiendelene inkludert i verdivurderingen, noe som er en ulempe for bedriften.

PE-tall (Aksjekurs/Resultat pr. aksje) er en multippel som brukes for å vurdere offentlige selskaper. For private selskaper anvendes avkastningsmultipler. Derimot har en slik multippel en tendens til å ikke reflektere verdien av selskapet godt.

Om en bedrift har for mye kapital, kan de få en multippel som ikke reflekterer selskapet, som igjen påvirker verdivurderingen av selskapet negativt. Fysiske eiendeler er vanligvis noe lettere å selge, mens immaterielle eiendeler hovedsakelig er verdivurdert til den forventede fremtidige avkastningen. Eksterne investorer, som er mest opptatt av hvor stor avkastning de kan få på investeringene sine, vil ofte vurdere verdien av en bedrift basert på kontantstrømmetoden eller ROI-metoden.

Konsekvensen

Ved en verdivurdering av selskapet med kapitaltilnærmingen, eller likviditetsanalyse, vil en ikke se på fortjenesten. Konsekvensen av dette er at selskapet mest sannsynlig vil bli verdivurdert mye lavere. Derfor er kapitaltilnærmingen mer vanlig å anvende for å vurdere verdien av mindre bedrifter, da de ikke har like stor fortjeneste i forhold til kapitalen. I tillegg vil en potensiell kjøper være mer interessert i hvilke eiendeler mindre bedrifter har som er salgbare, og få avkastning på det.

En verdivurdering av selskaper med markedsverdimetoden vil heller ikke være gunstig, da den ikke inkluderer kapitalen eller fortjenesten i verdivurderingen. Derimot er markedsverdimetoden den beste for å gjennomføre en verdivurdering, om du har fullstendig informasjon tilgjengelig.

Som nevnt tidligere er en verdivurdering av selskaper basert på markedsverdimetoden avhengig av at informasjonen som er offentlig om tidligere, og relevante, transaksjoner er fullstendige. Dessverre er dette sjeldent tilfelle, da informasjon slik som om bedrifter eier eller leier eiendommen, eller hva lønnsomheten er, ikke ligger tilgjengelig offentlig. Derfor er det sjeldent en kan vurdere verdien av en bedrift med markedsverdimetoden, og få en verdi som gjenspeiler hva selskapet egentlig er verdt.

Hvem kan vurdere verdien av et selskap?

Det finnes ingen beskyttede titler innenfor det å vurdere verdien av en bedrift. Derfor finnes det flere som gjennomfører verdivurderinger, men med ulik form for bakgrunn og utdanning. Det at det ikke er en beskyttet tittel, vil også si at det ikke finnes noen utdanningskrav. Altså må en ikke ha studert økonomi, eller noe annet for den saks skyld, for å kunne vurdere verdien av et selskap.

Derimot om en ønsker at motparten i en eventuell transaksjon av bedriften skal ta verdivurderingen seriøst, bør en undersøke ulike aktører som gjennomfører verdivurderinger. Slik vil verdivurderingen av bedriften din blir gjennomført av en kvalifisert aktør.

Under følger en beskrivelse av fire ulike aktører som gjennomfører verdivurderinger av selskaper, samt en beskrivelse av en hvordan en digital verdivurdering av bedrift gjennomføres.

Spesialiserte regnskapsførere

Desto mer spesialisert et selskap er, desto høyere vil kravene være for å gjennomføre en verdivurdering med høy kompetanse. På grunn av at det er liten etterspørsel på spesialiserte regnskapsførere, er det vanligere med bedriftsmeglere og generelle bedriftskonsulenter.

De har ofte et utvidet tjenestetilbud ved å kunne vurdere selskaper innenfor flere bransjer. Ved å dekke flere bransjer, oppnår de også en høyere etterspørsel.

Bedriftsmeglere

Den viktigste kompetansen til en bedriftsmegler, er salg av selskaper. Risikoen derimot er om en kan vite helt sikkert om en bedriftsmegler er helt nøytral, dersom de alltid representerer selgeren i en transaksjon. Da er det mulig at de vil vurdere selskapet til en høyere pris, for sin egen vinning.

De fleste transaksjoner av selskapenes eierskap gjennomføres uten involvering av en bedriftsmegler, da transaksjoner ofte er til kunder, leverandører eller konkurrenter. Eventuelt har bedriften blitt overlatt til familiemedlemmer.

Bedriftsmeglere er først og fremst involvert i transaksjoner som gjennomføres i de største bransjene. Det finnes mange både anerkjente og mindre anerkjente bedriftsmeglere. En metode for å klare å finne en dyktig, kvalifisert og profesjonell bedriftsmegler, er å finne en som blir anerkjent av andre. Dette er fremfor en bedriftsmegler som selger og promoterer seg selv, spesielt de som gjør det via telefonsalg.

Generelle forretningskonsulenter

Verdivurderinger av selskaper gjennomført av generelle forretningskonsulenter, holder ikke samme standard som om de er gjennomført av noen av de nevnt over. Det er fordi de ikke har like høy kompetanse og ikke har kunnskap innenfor et spesialisert område.

Generelle takstmenn

En generell takstmann kan gjennomføre en verdivurdering av bedrift, men de fleste verdivurderinger en takstmann gjennomfører er i forbindelse med forsikringssaker. Da erstatningsverdier kan være nyttige i en verdivurdering, er det sjeldent at den verdien tilsvarer verdivurderingen av et selskap. Takstmenn mangler derfor nødvendig kunnskap og erfaring om verdivurderinger av selskaper som en helhet for å kunne gjennomføre en kvalifisert verdivurdering av en bedrift.

Digitale verdivurderinger av selskaper

En digital verdivurdering av et selskap inneholder ofte kun generell informasjon om bedrifter, i noen tilfeller innenfor samme næring. Den inneholder derfor ikke spesifikk informasjon om ditt selskap, som gjør hele verdivurderingen illegitim.

Disse selskapene benytter ofte mer ressurser på å få verdivurderingsdokumentet til å se profesjonelt og legitimt ut, enn å faktisk vurdere verdien av selskapet ditt. I noen tilfeller vil du motta dokumentet minutter etter at du har overført betalingen. Dette er med på å bevise at dokumentene ikke kan inneholde tall, informasjon eller en verdivurdering av din spesifikke bedrift, og kun har generell informasjon.

Konsekvensen ved å benytte seg av en slik verdivurdering, er at den ikke kan bli benyttet under forhandlinger om de på andre siden av bordet vet hva de gjør. De vet hva en god verdivurdering skal inneholde. I tillegg vil motparten din mest sannsynlig miste respekten for deg og ikke lenger ta deg seriøst, noe som igjen kan koste deg salget av selskapet ditt.

Resultatregnskapets rolle i en verdivurdering

Resultatregnskapet og balansen er noe en vanligvis ferdigstiller en gang i året. Derimot endrer kundefordringer, leverandørfordringer og egenkapitalen seg hver dag. For å gjennomføre en verdivurdering av en bedrift trenger en ferske og oppdaterte tall, ikke fjorårets resultatregnskap.

Av denne og andre grunner, er det noen selskaper som benytter seg av programvarer som daglig oppdateres med fordringer, utbetalinger og saldo. Slik vil balansen oppdateres og resultatregnskapet justeres ut ifra hvordan selskapet gjør det.

I tillegg til at en verdivurdering av bedrift bør gjøres med så oppdaterte tall som mulig, er det også viktig at verdivurderingsdokumentet inneholder dato for når tallene er hentet ut. Dette bidrar til at en kan få en så nøyaktig verdivurdering av selskapet som mulig.

Om en potensiell transaksjon gjennomføres etter at verdivurderingen er gjennomført, vil resultatregnskapet mest sannsynlig ikke samsvare med slik det var da verdivurderingen av bedriften ble gjennomført. Dermed må det justeres. Derimot blir det enklere å justere verdivurderingen opp eller ned, desto ferskere tallene er. Derfor er det viktig at verdivurderingen inneholder dato for når tallene ble hentet ut.

Hva er en verdivurdering av en bedrift?

Det finnes ikke noe enkelt svar på hva en verdivurdering av selskap er. En vag, men sann definisjon på verdivurdering, er hva noen er villig til å betale for selskapet. Det å finne en som gjennomfører verdivurderinger på et høyt nivå er ressurskrevende, men sluttresultatet gjør det verdt det.

Med en god verdivurdering av selskapet ditt, vil du kunne sitte ved forhandlingsbordet med et dokument som vil gi deg en god pris for selskapet, og du vil ha et veldig sterkt kort i forhandlingene. Derfor er det viktig å vite hva som kjennetegner en god verdivurdering av bedrift.

Hva kjennetegner en god verdivurdering av en bedrift?

Det er spesielt fire faktorer som er viktig å ha i bakhodet når du skal gjennomføre en verdivurdering av selskapet ditt. Det viktigste er at den du finner må være nøytral, kvalifisert og profesjonell. Derimot er det ekstra viktig å huske på den fjerde faktoren, at uansett hvor dyktig aktøren er, så er verdivurderingen de gjennomfører kun en påstand.

Alle verdivurderinger av selskaper er i bunn og grunn kun påstander. Det finnes ingen krav eller standarder for prosessen eller de som gjennomfører en verdivurdering av selskaper. Dermed er det viktig at det alltid finnes flere verdivurderinger når en handel skal gjennomføres, spesielt når det er snakk om større summer.

Om magefølelsen din sier at det er noe som ikke stemmer med verdivurderingen av selskapet ditt, så skaffer du en til. En kan i teorien ikke gjennomføre for mange verdivurderinger av selskapet sitt. Om du derimot ønsker å unngå å måtte gjennomføre, og betale for, altfor mange verdivurderinger, er det viktig at aktøren oppfyller de tre neste faktorene.

Nøytralitet

Som sagt er en verdivurdering av et selskap kun en påstand, men for at den skal kunne benyttes under en forhandling, er det viktig at den er nøytral. For å kunne forsikre seg om at vurderingen av selskapet ikke gjøres til fordel for enten kjøper eller selger, er det viktig at aktøren ikke har interesser i transaksjonen.

Dette forhindrer også eventuelle habilitetskonflikter. En nøytral verdivurdering av selskapet er spesielt viktig å ha gjennomført dersom transaksjonen ender opp som en rettstvist. En dommer vil kun legge til rette en verdivurdering som er gjennomført av en utenforstående, som ikke har noen egeninteresser i transaksjonen.

Sannsynligheten for at verdivurderingen av selskapet ditt er nøytral, øker ved at du anvender en aktør som er anerkjent, kvalifisert og profesjonell.

Kvalifikasjon

Som nevnt tidligere er det ingen offisielle krav for å kunne gjennomføre en verdivurdering av en bedrift. Derimot kan en mene at om en aktør ikke har noen form for utdanning eller erfaring innenfor økonomi, er den ikke kvalifisert. Den påstanden holder en del sannhet i seg, da det er vanskelig å forestille seg at en som ikke har kunnskap eller erfaringer om økonomi, klarer å vurdere verdien av bedrifter.

Dette er spesielt relevant hvis selskapet ditt er innenfor en liten bransje. Ikke bare må du finne en aktør som har kunnskap og erfaring om verdivurderinger av bedrifter, men også innenfor din bransje. For hvordan skal en som kun har verdivurdert bilverksteder klare å gjennomføre en like god verdivurdering av en tech-startup?

Profesjonalitet

En god verdivurdering av bedriften er gjennomført på en profesjonell måte. En tydelig måte å vite om verdivurderingen som har blitt gjennomført er god eller ikke, er om den ble gjennomført fysisk eller digitalt. Med «fysisk» menes det at aktøren har intervjuet flere ansatte i selskapet og observert selskapet med egne øyne.

Dette kan være nødvendig da aktøren innhenter informasjon gjennom egne observasjoner og tolkninger, noe som er uvurderlig. Denne informasjonen kan ikke innhentes på noen annen måte, spesielt ikke ved å kun sjekke offentlige rapporter og registre. Ja, det er alltid nøkkeltall som ligger tilgjengelig, men tall kan lyve. Hvordan kan en aktør vite 100 % sikkert hvilken metode som er best egnet å basere verdivurderingen av selskapet på, om han ikke «kjenner» selskapet?

Konsekvensen ved en verdivurdering som ikke er profesjonell, er at den ikke vil bli tatt seriøst av motparten din. I verstefall kan det hende at motparten ikke en gang vil se på verdivurderingen og mene at den er like mye verdt for dem, som om du hadde kommet med et selvkonstruert ark hvor du skrev hvor mye du selv vurderer bedriften til å være verdt.

Verdivurderinger basert på fortjeneste eller inntekter?

En verdivurdering av bedrift basert kun på inntekter er en feil amatører kan tilgis for, men ikke profesjonelle. Det er kun for selskaper som har en nær 100 % margin hvor en verdivurdering basert på inntekter egner seg. Selskaper som har nær 100 % margin er blant annet de som selger ulike former for tjenester, som konsulentbyråer og rekrutteringsselskaper.

Selv om de også har andre utgifter som markedsføring og leie av lokaler, kan dette gå under faste kostnader. Selv for de selskapene som har digitale annonser som betales med prosentandel istedenfor fastpris, er det skalerbart og kan tas hensyn til i forbruket.

Verdivurdering av selskap basert på fortjenesten

En kan derfor gjennomføre en verdivurdering av disse selskapene, det vil si de som har eller er nær 100 % marginer, basert på fortjenesten. Den største forskjellen er at ved en verdivurdering av bedriften basert på inntekter fremfor fortjeneste, er at en må bruke en lavere multippel.

Derimot finnes det bedrifter innenfor bransjer hvor en beregner marginene til noe helt annet. I stedet for at marginene ligger på tilnærmet 100 %, kan de være på kun en brøkdel av en prosent. For disse selskapene er det fortjenesten, og ikke inntekten, som ligger til grunn i verdivurderingen av selskapet.

Selskaper innenfor råvarehandel har sannsynligvis slike marginer. Det er fordi deres driftskostnader er renter, siden de gjør avtaler basert på volum og ikke marginene. For selskaper som dette er det derfor viktig å basere verdivurderingen på fortjenesten, da den vil gjenspeile sannheten på en best mulig måte.

Kjernen i verdivurderinger av småselskaper ligger i eiendelene og fortjenesten

Potensialet til selskapet er en viktig faktor, men en som ikke alltid blir inkludert i verdivurderingen, og spesielt ikke prisen. Ett tilfelle hvor potensialet blir inkludert i en stor grad, er for startups, spesielt de innenfor teknologi, da de har et veldig stort vekstpotensial.

Derimot er ikke det tilfellet for alle, spesielt ikke mindre selskaper. Når en skal selge selskapet sitt ønsker en å få betalt også for potensialet, noe som ikke er helt urimelig. Derimot er det noe som sjeldent skjer, da kjøperen vil tjene på kjøpet sitt. Innsatsen kjøper legger ned for at selskapet skal vokse, ønsker de uansett avkastning for.

Verdivurdering av selskap: Potensialet til et selskap

Potensialet til et selskap er noe som blir diskutert mye blant de som verdsetter selskap. En enighet som har kommet frem, er at ideer ikke er verdt noe, men utførelse og oppbygd infrastruktur blir inkludert i verdivurderingen.

Her er noen vanlige påstander som selgere tror når de skal selge selskapet sitt:

Påstand: De vil få betalt for tiden de legger inn i å bygge selskapet.
Fakta: De får betalt for det som er bygget og oppnådd på tidspunktet for verdivurderingen av bedriften eller ved salg.

Påstand: At kjøperen vil se potensialet, og hvordan bedriften vil ta av etter eierskiftet
Fakta: Kjøpere er kun villige til å betale for eiendeler, patenter, fortjeneste, og oppbygget infrastruktur eller kontrakter som de mener kan forbedre inntekter og lønnsomheten.

Påstand: Selskapet er barnet deres, det er unikt og uvurderlig på grunn av all blod, svette og tårer de har lagt ned for å starte selskapet.
Fakta: Kjøperne vil sammenligne selskapet med andre selskaper til salgs og andre alternativer, som for eksempel å starte sitt eget selskap istedenfor å kjøpe et.

Hva kjøperen tror og vurderer når de skal kjøpe selskaper:

 • At de enkelt kan starte sitt eget selskap, og begynne å konkurrere i stedet.
  o For å lykkes med dette må de legge ned en stor innsats. Det vil mest sannsynlig ta flere år før selskapet tar av og de oppnår den lønnsomheten som de ønsker.
 • At det er fordeler ved å oppnå stordriftsfordeler. Selskapene trenger ikke engang å være i samme bransje eller dele de samme kundene for å kunne oppnå stordriftsfordeler, som å kunne dele ressurser mellom de ulike selskapene.
 • At selgeren har et lignende utgangspunkt i forhandlingene som i andre former for salg, som f.eks. huskjøp eller bruktbilsalg.
  o I bedriftssalg er ikke dette tilfellet. Kjøperen har alle de sterke kortene ved forhandlingsbordet, men de er ikke alltid klar over det. Selv om prisen på selskapet er attraktiv, betyr ikke det nødvendigvis at det kommer til å bli solgt. Her er det kjøperne som dikterer markedet, men budkriger om selskaper er en veldig sjelden vare.
  o Denne knappheten i markedet er noen ganger brukt av meglere, og det med et rimelig nivå av sannhet. Hvis en forretningskonsulent prøver samme taktikk, er det sannsynligvis bare en salgstaktikk som ikke er forankret i virkeligheten av markedet for salg av selskaper.

Fem trinn for verdivurdering av tech-startups

En verdivurdering inneholder alltid en viss usikkerhet og spekulasjon. Det gjelder spesielt for tech-startups. Verdivurdering av slike selskaper er mer en spekulasjon enn en beregning, da det ikke er mye å vurdere bortsett fra ideer, tanker og planer.

Som nevnt tidligere under kapitaltilnærmingen, er det utfordrende å vurdere en bedrift med en stor andel av immaterielle eiendeler, noe som er tilfellet med en tech-startup. Som en tommelfingerregel kan tech-startups kategoriseres inn i fem ulike trinn, som beskriver status og potensialet for bedriften. Det trinnet bedriften befinner seg i, bør være bakgrunnen for verdivurderingen.

De fem trinnene en kategoriserer en tech-startup i er:

Trinn 1 – Idestadiet

Her har virksomheten ingen verdi, og det er svært sjelden at investorer investerer på dette stadiet.

Trinn 2 – Selskapet er dannet

Nå er forretningsplanen skrevet, marked og konkurrenter definert, og et spekulativt budsjett er satt opp. Det er vanligvis her første investeringsrunde skjer. Risikoen er på sitt høyeste, og investorene ber derfor ofte om store deler av selskapet. Det er fordi de vet at sannsynligheten for at bedriften ikke lykkes er høy.

Investorene sprer risikoen, ved at de tjener bra på selskaper som lykkes, noe som dekker tapet på selskapene som potensielt ikke lykkes. Det å invitere inn investorer på et tidlig stadium er dyrt. Beregningen investorene gjennomfører på dette stadiet, har visse likheter med beregningene banker gjør for forsikring og boliglån. De fleste investorer vil ikke investere på dette trinnet.

Trinn 3 – Klar for daglig drift

Lokaler og annet nødvendig for daglig drift er på plass, og et team er ansatt. Det er nå de fleste investorer vil bli åpne for ideen om å bli involvert. Det blir et faktisk selskap, og den daglige driften blir mulig.

Det er også en annen grunn til at det tredje trinnet er av stor betydning. For de fleste startups er dette når de vil få sin første investor. Dette er også øyeblikket før stormen – øyeblikket før det forhåpentligvis vil ta av og vokse kraftig, selv om det statistisk sett ikke skjer med de fleste tech-startups.

Dette trinnet har noen likheter med børsnoteringer. Ved børsnotering liker mange investorer å bli involvert, fordi det er et stort øyeblikk som venter på å skje, aksjene blir tilgjengelig for salg.

Trinn 4- Salgsstart

Flere investorer blir ofte involvert på dette trinnet. Prisen på aksjene har sannsynligvis økt mye fra forrige trinn. Salgsvolumet er kanskje ikke så imponerende, da det er en tech-startup. Dette trinnet kan også defineres som stadiet der konseptet bevises.

Når selskapet kan bevise at konseptet fungerer, er gründerne endelig på et nivå hvor investorer gjerne vil investere i dem og selskapet deres. De kan til og med oppleve at investorene tar kontakt med dem, i motsetning til tidligere trinn hvor gründerne mest sannsynlig ikke fikk svar fra de fleste investorene de kontaktet.

Trinn 5 – Vekststadiet

Salgene har økt og kommet over i vekststadiet. Selskapet skal derfor ikke nødvendigvis defineres som en tech-startup lenger. Selskapet har fullført oppstartsfasen og kan nå verdsettes som et vanlig selskap, samtidig som det legger ekstra hensyn til lønnsomheten og skalerbarheten.

Verdivurdering av selskap er en prosess hvor man fastslår hva virksomheten mest sannsynlig vil være verdt, i en transaksjon mellom to parter som har like stor motivasjon til å gjennomføre transaksjonen. En kvalifisert verdsettelse av et selskap skal følge prinsippet om egenverdi og inneholde en upartisk normalisering av årsregnskapet.

Den endelige utregningen for hva bedriften er verdt, er forholdsvis rask og enkel. Det er som oftest bare dette du får når du bestiller en online verdivurdering uten noen nærmere inspeksjon av bedriften.

Det er derimot arbeidet med å normalisere regnskapet og veie forskjellige vurderingsmetoder mot hverandre, som krever majoriteten av en profesjonell aktørs tid og kompetanse for verdsettelse av selskapet. Normaliseringen av regnskapet er ofte det som påvirker prissettingen av selskapet i høyest grad. En verdivurdering av et firma bør dessuten bare anses som pålitelig hvis det er tydelig at den er upartisk og objektiv.

Verdsette et selskap

Det finnes flere metoder for hvordan man kan verdsette et selskap. De mest brukte metodene for verdsetting av forskjellige typer virksomhet er:

 • Komparativ verdsettelse
 • Verdsettelse basert på ressursanalyse
 • ROI-metoden

Alle tre har forskjellige styrker, svakheter og underkategorier. Det er verdt å merke seg at ingen vurderingsmetode i seg selv, er fullstendig nok til å verdsette en bedrift.

Den komparative metoden for verdsettelse legger ikke tilstrekkelig vekt på virksomhetens lønnsomhet og ressurser. Dette er de mest sentrale aspektene av en bedrifts verdi, og derfor vil verdivurderinger som fullt ut er basert på denne metoden, ikke følge prinsippet om egenverdi.

ROI-metoden fokuserer på lønnsomhet, men den tar ikke hensyn til de ressursene bedriften eier. Derfor kan denne metoden gi selskap med mange ressurser, enten de er materielle eller immaterielle, et misvisende resultat i verdivurderingen.

Den ressursbaserte verdsettelsesmetoden derimot, tar ikke hensyn til lønnsomhet. Dette betyr at lønnsomme selskaper mest sannsynlig vil få misvisende resultat fra verdsettingen.

Verdivurdering av selskap er en prosess hvor man fastslår hva virksomheten mest sannsynlig vil være verdt, i en transaksjon mellom to parter som har like stor motivasjon til å gjennomføre transaksjonen. En kvalifisert verdsettelse av et selskap skal følge prinsippet om intrinsic value og inneholde en upartisk normalisering av årsregnskapet. Den endelige utregningen for hva bedriften er verdt er forholdsvis rask og enkel, og det er som oftest bare dette du får når du bestiller en online-verdivurdering uten noen on-site-undersøkelse. Det er derimot arbeidet med å normalisere regnskapet og veie forskjellige vurderingsmetoder mot hverandre, som krever majoriteten av en profesjonell verdivurderers tid og kompetanse. Normaliseringen av regnskapet er ofte det som påvirker prissettingen av selskapet i høyest grad. En verdivurdering av et firma bør dessuten bare anses som pålitelig hvis det er tydelig at den er upartisk og objektiv.

Det finnes flere metoder for hvordan man kan verdsette et selskap. De mest brukte metodene for verdsetting av forskjellige typer virksomhet er: komparativ verdsettelse, verdsettelse basert på ressursanalyse og ROI-metoden. Alle tre har forskjellige styrker, svakheter og underkategorier. Det er verdt å merke seg at ingen vurderingsmetode i seg selv, er fullstendig nok til å verdsette en bedrift.

Den komparative metoden for verdsettelse legger ikke tilstrekkelig vekt på virksomhetens lønnsomhet og ressurser – de mest sentrale aspektene av en bedrifts verdi – og derfor vil verdivurderinger som fullt ut er basert på denne metoden, ikke følge prinsippet om intrinsic value.

ROI-metoden fokuserer på lønnsomhet men tar ikke hensyn til de ressursene bedriften eier. Derfor kan denne metoden gi selskap med mange ressurser, enten de er materielle eller immaterielle, et misvisende resultat i verdivurderingen.

Den ressursbaserte verdsettelsesmetoden derimot, tar ikke hensyn til lønnsomhet. Dette betyr at lønnsomme selskaper mest sannsynlig vil få misvisende resultat fra verdsettingen.

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss om dine behov for verdivurdering eller M&A advisory

Vi jobber ikke med tech startups eller fundraising. Når det gjelder M&A, fusjoner, oppkjøp og salgs av bedrifter jobber vi kun som uavhengige rådgivere.

´
´