Vår policy for anti-korrupsjon

Vår policy for anti-korrupsjon

1. Hvis verdivurdereren opplever at det blir gjort upassende forsøk på å påvirke utfallet av bedømmingen, vil den andre parten bli informert om dette. Det vil også bli notert i verdiattesten. Det er ikke tillatt å nevne for verdivurdereren hvor mye du synes bedriften er verdt, eller gjøre noe annet som kan oppfattes som forsøk på å påvirke vurderingen. Om det er blitt gjort slike forsøk eller ikke, og hvordan dette eventuelt vil nevnes i vurderingsrapporten, er det opp til oss å avgjøre.

2. Vi krever at verdivurderingen betales før den blir påbegynt. Derfor spiller det ingen rolle hvilken av partnerne/eierne som finansierer vurderingen, siden forhåndsbetalingen forhindrer muligheten til å bruke godtgjørelsen som et pressmiddel. Men du får selvfølgelig treffe oss ansikt til ansikt før du gjør noen slags betaling.

3. For å forhindre påvirkning fra noen av partene, kommer vi ikke til å besvare noen spørsmål etter at intervjuet er avsluttet. Vi oppmuntrer derfor klientene til å stille så mange spørsmål som mulig under intervjuet; men hvis det under intervjuets gang stilles spørsmål som vi ikke umiddelbart kan svare på, kommer vi til å svare på dem etter intervjuet. Spørsmål som på den annen side først stilles etter at intervjuet er slutt, vil ikke besvares. Hvis det er bestilt en kvalitativ verdivurdering inngår det fullstendig konsultasjon før, under og etter møtet (men det er verdt å merke seg at vi bare konsulterer etter møtet, først når vi har mottatt betalingen).

Hvorfor verdivurderinger uten anti-korrupsjonspolicy ikke er pålitelige

Verdivurderinger uten policy for anti-korrupsjon er like pålitelige som den andre partens advokater. Selve advokatene kan være til å stole på, men advokaters oppgave er å forsvare sine klienters interesser og derfor vil de være partiske. En advokat vil neppe nekte for at de utelukkende står til rådighet for deg og dine juridiske behov. I noen tilfeller finnes det til og med lover som forbyr en advokat å hjelpe den andre parten. Når det derimot gjelder ekspertutsagn, er det ikke tillatt for eksperten å være partisk, selv om de er blitt innkalt av noen som står på en bestemt side i saken. De fleste verdsettelser av bedrifter havner ikke i noen rettssak, men blir brukt som grunnlag for forhandlinger med en transaksjon som mål. Disse forhandlingene kan likevel minne om de forhandlingene som vil gjøres i retten, hvis partene ikke blir enige. Hvis partene ikke skulle komme til enighet på egen hånd, vil normalt advokatene deres fortsette forhandlingene. Hvis det fortsatt ikke løses på en tilfredsstillende måte, vil tvisten vanligvis tas opp i domstol. En av den andre partens vanligste argumenter, er å hevde at verdivurderingen ikke er objektiv. Ofte stemmer ikke dette, og det er også ofte grunnen til at forhandlingene mislykkes. Her følger to hypotetiske eksempler på situasjoner hvor verdivurderinger uten policy for anti-korrupsjon leder til enten en høyere eller en lavere verdi, og derfor ikke er pålitelige:

Scenario 1:

John Doe’s Art LLC er Johns livsverk som han er veldig stolt av, med 25 års erfaring av å lage malerier. Atelieret hans ligger på Manhattan, men det er så vidt virksomheten hans går rundt pga den høye leien og det lave produksjonsvolumet, selv etter at han begynte å ta ut fast lønn etter å ha flyttet produksjonen til Manhattan i stedet for garasjen sin. En bekjent med felles kunstinteresse foreslår at de inngår et partnerskap, på betingelsen at de skal dele på atelieret. Dette er akkurat det John trenger for at virksomheten skal overleve, og for at han skal kunne fortsette drømmelivet sitt.

John tar kontakt med en verdivurderer, men når denne begynner å stille spørsmål om de finansielle nøkkeltallene blir John defensiv og prøver i stedet å styre samtalen inn på malerienes skjønnhet og atelierets fantastiske beliggenhet. Selv om det er sant at disse faktorene vil ha innvirkning på virksomhetens verdi, kan man ikke forbise de finansielle nøkkeltallene ved en verdivurdering. Når verdivurderingen er ferdig og blir levert til John, blir han misfornøyd og mener at verdivurdereren ikke forstår seg på verdien av kunsten og erfaringen hans, eller hvordan kunstindustrien fungerer for den delen. Han klager til verdivurdereren og sier at beløpet som ble fastsatt ved verdsettelsen, ikke er det han forventet seg. Han nekter derfor å betale fakturaen, til han får en verdiattest med beløpet han synes han fortjener etter 25 år som kunstner. Verdivurdereren går med på dette, bare for å få problemet ut av verden og for å få betalt for arbeidet sitt.

Scenario 2:

John Doe Furniture Manufacturing Inc. er en familiebedrift som har vært virksomt siden 1948. Fabrikken på 750 kvadratmeter med mange nye maskiner, ligger på familiens egen tomt, og siden virksomheten består av produksjon, krever den en stor mengde verdifullt produksjonsutstyr. Når Jane Doe søker om skilsmisse vil John Doe skaffe en verdivurdering som vil være så lav som mulig. Moralen når det gjelder lovgivning i forbindelse med skilsmisse er et separat diskusjonsemne som ikke er relevant i denne sammenhengen, og bør derfor ikke påvirke verdivurderingen på noen som helst måte; ellers ville vurderingen måtte regnes som korrupt. (Bedriftseiere anbefales generelt å ha med en klausul i ekteskapsattesten hvor den andre parten frasier seg retten til en del av bedriften ved en eventuell oppløsning av ekteskapet.) Når John Doe forhører seg om hvilke muligheter som finnes, forklarer han hvordan det ligger til og de fleste verdivurderere beklager situasjonen hans, siden det er synd å risikere å miste en familiebedrift, eller i hvert fall en stor del av det.

Til slutt avtaler John med en verdivurderer at denne skal verdsette bedriften, men når resultatet blir “normalt” kommer han med innvendinger og er uenig i verdien som er blitt satt. Han nekter å betale fakturaen før de blir enige om en lavere verdi. Verdivurdereren blir til slutt følelsesmessig involvert i situasjonen og vil hjelpe John med å beholde bedriften, i tillegg til at han vil få betalt for arbeidet. Det ender med at John Doe får det som han vil.

Verdivurdering av selskap er en prosess hvor man fastslår hva virksomheten mest sannsynlig vil være verdt, i en transaksjon mellom to parter som har like stor motivasjon til å gjennomføre transaksjonen. En kvalifisert verdsettelse av et selskap skal følge prinsippet om intrinsic value og inneholde en upartisk normalisering av årsregnskapet. Den endelige utregningen for hva bedriften er verdt er forholdsvis rask og enkel, og det er som oftest bare dette du får når du bestiller en online-verdivurdering uten noen on-site-undersøkelse. Det er derimot arbeidet med å normalisere regnskapet og veie forskjellige vurderingsmetoder mot hverandre, som krever majoriteten av en profesjonell verdivurderers tid og kompetanse. Normaliseringen av regnskapet er ofte det som påvirker prissettingen av selskapet i høyest grad. En verdivurdering av et firma bør dessuten bare anses som pålitelig hvis det er tydelig at den er upartisk og objektiv.

Det finnes flere metoder for hvordan man kan verdsette et selskap. De mest brukte metodene for verdsetting av forskjellige typer virksomhet er: komparativ verdsettelse, verdsettelse basert på ressursanalyse og ROI-metoden. Alle tre har forskjellige styrker, svakheter og underkategorier. Det er verdt å merke seg at ingen vurderingsmetode i seg selv, er fullstendig nok til å verdsette en bedrift.

Den komparative metoden for verdsettelse legger ikke tilstrekkelig vekt på virksomhetens lønnsomhet og ressurser – de mest sentrale aspektene av en bedrifts verdi – og derfor vil verdivurderinger som fullt ut er basert på denne metoden, ikke følge prinsippet om intrinsic value.

ROI-metoden fokuserer på lønnsomhet men tar ikke hensyn til de ressursene bedriften eier. Derfor kan denne metoden gi selskap med mange ressurser, enten de er materielle eller immaterielle, et misvisende resultat i verdivurderingen.

Den ressursbaserte verdsettelsesmetoden derimot, tar ikke hensyn til lønnsomhet. Dette betyr at lønnsomme selskaper mest sannsynlig vil få misvisende resultat fra verdsettingen.

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss om dine behov for verdivurdering eller M&A advisory

Vi jobber ikke med tech startups eller fundraising. Når det gjelder M&A, fusjoner, oppkjøp og salgs av bedrifter jobber vi kun som uavhengige rådgivere.

´
´