Hvorfor våre verdivurderinger kan forsvares i retten

Hvorfor våre verdivurderinger kan forsvares i retten

1. Vi har en policy mot korrupsjon, noe ingen andre innen verdivurderingsbransjen for øyeblikket har.

2. Forskjellige vurderingsmetoder fastsetter forskjellige verdier. Ser du problemet?  Vi produserer ingen tvilsomme verdivurderinger som det lett kan settes spørsmålstegn ved.

3. Det gamle konseptet med generalisering og spesialisering er fortsatt i høyeste grad relevant i denne sammenhengen. Ekspertutsagn gis sjelden av generalister, nettopp fordi de er generalister og ikke spesialister.

4. Eieren, som er aktivt delaktig i dette firmaet, er også forfatteren av boken Small Business Valuation, én av to kjente bøker som utdyper seg i nettopp verdisetting av bedrifter, noe som skiller seg markant fra verdisetting av store selskaper. Den andre boken er skrevet av Lawrence Tuller, 2008. Mindre bedrifter og vurdering av deres verdi påvirkes først og fremst av interne faktorer, mens verdivurdering av store selskaper i større grad er avhengig av makroøkonomiske faktorer.

5. Våre verdivurderinger respekteres i den grad at fremgangsrike selskaper som ligger over “the billion dollar mark”, altså selskaper med en omsetning på over ti milliarder kroner har valgt å avslutte sitt søksmål i stedet for å motsi vår verdivurdering. Dette til tross for at de nødvendige juridiske og finansielle musklene har stått til deres disposisjon, og den andre parten har vært en mindre bedrift.

6. Vi gir den andre partens juridiske representant ingen mulighet til å dra vår objektivitet i tvil. Konseptet avhengig vs uavhengig tas som oftest på alvor i en rettssak.

7. Vi gjennomfører alltid en egen undersøkelse og et intervju på stedet, når vi verdsetter en bedrift. Hvis verdivurdereren ikke gjør seg en anstrengelse og besøker firmaet personlig, regnes det som en onlineverdsettelse..

8. Vi tar betalt på forskudd, noe som innebærer at vår klient ikke kan øve noen som helst innflytelse i form av godtgjørelse. Vi utfører mange verdivurderinger og får ofte spørsmål om vi kommer til å prissette bedriften til et visst beløp. Standardsvaret er, at vi ikke kan svare på det før vurderingen er gjennomført.

9. Vi baserer aldri en verdsettelse på noe som helst som vil kunne avvises som upålitelige rykter eller påfunn. Dette ville nemlig gi den andre partens representant mulighet til å dra i tvil vår vurdering.

10. Selv om verdivurderingen ikke skulle komme til å brukes som bevis i en rettssak, er det sannsynligvis likevel meningsløst å skaffe en vurdering hos et firma som den andre parten ikke respekterer eller anser for å være pålitelig.

Verdivurdering av selskap er en prosess hvor man fastslår hva bedrfiten mest sannsynlig vil være verdt, i en transaksjon mellom to parter som har like stor motivasjon til å gjennomføre transaksjonen. En kvalifisert verdsettelse av et selskap skal følge prinsippet om intrinsic value og inneholde en upartisk normalisering av årsregnskapet. Den endelige utregningen for hva bedriften er verdt er forholdsvis rask og enkel, og det er som oftest bare dette du får når du bestiller en online-verdivurdering uten noen on-site-undersøkelse. Det er derimot arbeidet med å normalisere regnskapet og veie forskjellige vurderingsmetoder mot hverandre, som krever majoriteten av en profesjonell verdivurderers tid og kompetanse. Normaliseringen av regnskapet er ofte det som påvirker prissettingen av selskapet i høyest grad. En verdivurdering av et firma bør dessuten bare anses som pålitelig hvis det er tydelig at den er upartisk og objektiv.

Det finnes flere metoder for hvordan man kan verdsette et selskap. De mest brukte metodene for verdsetting av forskjellige typer virksomhet er: komparativ verdsettelse, avkastningsmetoden og substansmetoden. Alle tre har forskjellige styrker, svakheter og underkategorier. Det er verdt å merke seg at ingen vurderingsmetode i seg selv, er fullstendig nok til å verdsette en bedrift.

Den komparative metoden for verdsettelse legger ikke tilstrekkelig vekt på virksomhetens lønnsomhet og ressurser – de mest sentrale aspektene av en bedrifts verdi – og derfor vil verdivurderinger som fullt ut er basert på denne metoden, ikke følge prinsippet om intrinsic value.

Avkastningsmetoden fokuserer på lønnsomhet men tar ikke hensyn til de ressursene bedriften eier. Derfor kan denne metoden gi selskap med mange ressurser, enten de er materielle eller immaterielle, et misvisende resultat i verdivurderingen.

Substansmetoden derimot, tar ikke hensyn til lønnsomhet. Dette betyr at lønnsomme selskaper mest sannsynlig vil få misvisende resultat fra verdsettingen.

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Kontaktskjemaet fungerer ikke, vennligst send e-post til christoffer@nielsenvaluationgroup.com

Hvis e-posten spretter, så send den til christoffercarlnielsen@gmail.com
Vi har et midlertidig teknisk problem.

´
´