Hvorfor våre verdivurderinger kan forsvares i retten

Hvorfor våre verdivurderinger kan forsvares i retten

Ingen informasjon på denne hjemmesiden bør tolkes som juridisk rådgivning.

1. Vi har en policy mot korrupsjon, noe ingen andre innen verdivurderingsbransjen for øyeblikket har, så vidt vi vet. Det er derfor noe vi oppmuntrer andre aktører innen bransjen til å skaffe. I tvister stoler partene sjelden på den andre partens advokater, siden de tar parti for sin egen klient og mer eller mindre motarbeider den andre parten. Dette kan derimot ikke sies om oss, fordi vi har en policy for anti-korrupsjon i tre deler. Den øker vår troverdighet i en rettssak.

2. Forskjellige vurderingsmetoder fastsetter forskjellige verdier. Ser du problemet? Nielsen Valuation Group er en autoritet innen den smale og spesialiserte bransjen for verdsetting av bedrifter og selskaper i Europa og Nord-Amerika. Vi produserer ingen tvilsomme verdivurderinger som det lett kan settes spørsmålstegn ved.

3. Det gamle konseptet med generalisering og spesialisering er fortsatt i høyeste grad relevant i denne sammenhengen. Ekspertutsagn gis sjelden av generalister, nettopp fordi de er generalister og ikke spesialister.

4. Eieren, som er aktivt delaktig i dette firmaet, er også forfatteren av boken Small Business Valuation, én av to kjente bøker som utdyper seg i nettopp verdisetting av bedrifter, noe som skiller seg markant fra verdisetting av store selskaper. Den andre boken er skrevet av Lawrence Tuller, 2008. Mindre bedrifter og vurdering av deres verdi påvirkes først og fremst av interne faktorer, mens verdivurdering av store selskaper i større grad er avhengig av makroøkonomiske faktorer.

5. Våre verdivurderinger respekteres i den grad at fremgangsrike selskaper som ligger over “the billion dollar mark”, altså selskaper med en omsetning på over ti milliarder kroner har valgt å avslutte sitt søksmål i stedet for å motsi vår verdivurdering. Dette til tross for at de nødvendige juridiske og finansielle musklene har stått til deres disposisjon, og den andre parten har vært en mindre bedrift. I dette tilfellet ble fem arbeideres stillinger reddet. På slutten av 2020 var vi involvert i en annen sak i High Court of Justice, hvor en rekke velkjente personer var innblandet. Saken gjaldt en internasjonal bedrift mot en av Storbritannias største corporate finance-selskaper. Dette er offentlig informasjon og vi kan henvise til både den andre partens vurdering og vår egen opposisjon. Spør oss gjerne om dette.

6. Vi gir den andre partens juridiske representant ingen mulighet til å dra vår objektivitet i tvil. Konseptet avhengig vs uavhengig tas som oftest på alvor i en rettssak.

7. Vi gjennomfører alltid en egen undersøkelse og et intervju på stedet, når vi verdsetter en bedrift. Onlineverdsettelser henvises det så godt som aldri til i en domstol, siden de lett kan “skytes ned” av den andre partens juridiske representant. Hvis verdivurdereren ikke gjør seg en anstrengelse og besøker firmaet personlig, regnes det som en onlineverdsettelse..

8. Vi tar betalt på forskudd, noe som innebærer at vår klient ikke kan øve noen som helst innflytelse i form av godtgjørelse. Vi utfører mange verdivurderinger og får ofte spørsmål om vi kommer til å prissette bedriften til et visst beløp. Standardsvaret er, at vi ikke kan svare på det før vurderingen er gjennomført. Siden vi tar betalt på forskudd finnes det en risiko at klienten ikke er fornøyd med vurderingen, fordi de har “bestilt et konkret beløp” som de synes selskapet er verdt. Dette er mer eller mindre definisjonen av korrupsjon.

9. Vi baserer aldri en verdsettelse på noe som helst som vil kunne avvises som upålitelige rykter eller påfunn. Dette ville nemlig gi den andre partens representant mulighet til å dra i tvil vår vurdering. Domstoler i USA og Storbritannia har mer eller mindre nulltoleranse når det gjelder den slags bevisføring, noe som begrenser, men ikke helt utelukker muligheten for å anvende markedsverdimetoden. Det kan tenkes at domstolene deler vår mening om at en verdivurdering ikke er pålitelig så vidt den ikke har tatt i bruk mer enn én vurderingsmetode, noe som i så fall umuliggjør for en part å velge å bare anvende den metoden som er mest gunstig fra deres eget synspunkt.

10. Selv om verdivurderingen ikke skulle komme til å brukes som bevis i en rettssak, er det sannsynligvis likevel meningsløst å skaffe en vurdering hos et firma som den andre parten ikke respekterer eller anser for å være pålitelig.

Verdivurdering av selskap er en prosess hvor man fastslår hva bedrfiten mest sannsynlig vil være verdt, i en transaksjon mellom to parter som har like stor motivasjon til å gjennomføre transaksjonen. En kvalifisert verdsettelse av et selskap skal følge prinsippet om intrinsic value og inneholde en upartisk normalisering av årsregnskapet. Den endelige utregningen for hva bedriften er verdt er forholdsvis rask og enkel, og det er som oftest bare dette du får når du bestiller en online-verdivurdering uten noen on-site-undersøkelse. Det er derimot arbeidet med å normalisere regnskapet og veie forskjellige vurderingsmetoder mot hverandre, som krever majoriteten av en profesjonell verdivurderers tid og kompetanse. Normaliseringen av regnskapet er ofte det som påvirker prissettingen av selskapet i høyest grad. En verdivurdering av et firma bør dessuten bare anses som pålitelig hvis det er tydelig at den er upartisk og objektiv.

Det finnes flere metoder for hvordan man kan verdsette et selskap. De mest brukte metodene for verdsetting av forskjellige typer virksomhet er: komparativ verdsettelse, avkastningsmetoden og substansmetoden. Alle tre har forskjellige styrker, svakheter og underkategorier. Det er verdt å merke seg at ingen vurderingsmetode i seg selv, er fullstendig nok til å verdsette en bedrift.

Den komparative metoden for verdsettelse legger ikke tilstrekkelig vekt på virksomhetens lønnsomhet og ressurser – de mest sentrale aspektene av en bedrifts verdi – og derfor vil verdivurderinger som fullt ut er basert på denne metoden, ikke følge prinsippet om intrinsic value.

Avkastningsmetoden fokuserer på lønnsomhet men tar ikke hensyn til de ressursene bedriften eier. Derfor kan denne metoden gi selskap med mange ressurser, enten de er materielle eller immaterielle, et misvisende resultat i verdivurderingen.

Substansmetoden derimot, tar ikke hensyn til lønnsomhet. Dette betyr at lønnsomme selskaper mest sannsynlig vil få misvisende resultat fra verdsettingen.

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Kontaktskjemaet fungerer ikke. Send e-post til christoffer@nielsenvaluationgroup.com

´
´