Bøker av Christoffer Nielsen

Bøker av Christoffer Nielsen

Small Business Valuation og 8 steps to elevate the valuation of your business to the next level ble utgitt globalt under høsten 2020 av forlaget Consilience Ltd, på britisk engelsk.

Small business valuation
Small Business Valuation er skrevet for dem som vil forstå hva som skiller én verdivurdering fra en annen. Verdivurdering av bedrifter og selskaper er enkelt når partene er enige med hverandre (“gifter seg”, så å si), men er mer komplisert når medeierne befinner seg midt i en forretningsmessig “skilsmisse”, som på mange måter minner om en bokstavelig skilsmisse. Det kan dreie seg om bevisst villedende uttalelser og anspente situasjoner der begge parter har en egen agenda de vil få igjennom. Boka beskriver noen vanlige scenarioer og vil hjelpe deg som deleier eller potensiell kjøper til å oppdage faresignaler, og til å treffe det som i ditt tilfelle vil være riktig avgjørelse. Cirka halvparten av boka fordyper seg i forskjellige metoder for verdsettelse av bedrifter, mens den andre halvparten fokuserer på gjenkjenning av faresignaler, billedlige varsellamper og godt kamuflert juks og bedrag i forbindelse med verdsetting av bedrifter.

8 Steps
Disse 8 skrittene er 8 strategier som øker verdien på et selskap. Alle virksomheter er verdt det beløpet som noen er villig til å betale for dem, og hensikten med disse strategiene er å gjøre at virksomheten oppfattes som mer verdifull av de potensielle kjøperne. Det kommer sikkert ikke som noen overraskelse at noen av de kjøperne som er villige til å gi mest for selskapet, er konkurrentene, og derfor er 2 av de 8 strategiene konkurrent-relaterte. Av de resterende 8, inneholder 4 av dem råd for å minimere risikoene når man driver en mindre bedrift. Bokens niende kapittel tar dessuten opp noen vanlige misforståelser og forklarer hvorfor selgerfinansiering ikke er nevnt blant de 8 strategiene.
2020 med Consilience Ltd som utgiver.

Verdivurdering av selskap er en prosess hvor man fastslår hva bedrfiten mest sannsynlig vil være verdt, i en transaksjon mellom to parter som har like stor motivasjon til å gjennomføre transaksjonen. En kvalifisert verdsettelse av et selskap skal følge prinsippet om intrinsic value og inneholde en upartisk normalisering av årsregnskapet. Den endelige utregningen for hva bedriften er verdt er forholdsvis rask og enkel, og det er som oftest bare dette du får når du bestiller en online-verdivurdering uten noen on-site-undersøkelse. Det er derimot arbeidet med å normalisere regnskapet og veie forskjellige vurderingsmetoder mot hverandre, som krever majoriteten av en profesjonell verdivurderers tid og kompetanse. Normaliseringen av regnskapet er ofte det som påvirker prissettingen av selskapet i høyest grad. En verdivurdering av et firma bør dessuten bare anses som pålitelig hvis det er tydelig at den er upartisk og objektiv.

Det finnes flere metoder for hvordan man kan verdsette et selskap. De mest brukte metodene for verdsetting av forskjellige typer virksomhet er: komparativ verdsettelse, avkastningsmetoden og substansmetoden. Alle tre har forskjellige styrker, svakheter og underkategorier. Det er verdt å merke seg at ingen vurderingsmetode i seg selv, er fullstendig nok til å verdsette en bedrift.

Den komparative metoden for verdsettelse legger ikke tilstrekkelig vekt på virksomhetens lønnsomhet og ressurser – de mest sentrale aspektene av en bedrifts verdi – og derfor vil verdivurderinger som fullt ut er basert på denne metoden, ikke følge prinsippet om intrinsic value.

Avkastningsmetoden fokuserer på lønnsomhet men tar ikke hensyn til de ressursene bedriften eier. Derfor kan denne metoden gi selskap med mange ressurser, enten de er materielle eller immaterielle, et misvisende resultat i verdivurderingen.

Substansmetoden derimot, tar ikke hensyn til lønnsomhet. Dette betyr at lønnsomme selskaper mest sannsynlig vil få misvisende resultat fra verdsettingen.

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Kontaktskjemaet fungerer ikke, vennligst send e-post til christoffer@nielsenvaluationgroup.com

Hvis e-posten spretter, så send den til christoffercarlnielsen@gmail.com
Vi har et midlertidig teknisk problem.

´
´