Hva er egenkapital?

Egenkapitalen er differansen mellom eiendelene og gjelden i et selskap. Det er den kapitalen som eies av selskapet. Med andre ord er det nettoverdien til eierne av selskapet. Den består av innskutt kapital og eventuelle kapitalinnskudd og reinvestert overskudd.

Hva består egenkapitalen av?

  • Kapital som eierne har skutt inn ved oppstart (i Sverige må aksjekapitalen være på minst 25 000 SEK)
  • Kapitalinnskudd fra eierne underveis i driften (nyemisjon eller aksjonærinnskudd)
  • Overskudd som eierne har bestemt at skal beholdes (reinvestert overskudd)

Egenkapital i balansen

Egenkapitalen finnes i selskapets balanse. Den består av to deler. På den ene siden er selskapets eiendeler. På den andre siden er gjeld og egenkapital.

De to sidene balanserer alltid, noe som betyr at man regner ut egenkapitalen ved å ta selskapets eiendeler minus gjeld.

Egenkapitalen er på kreditsiden/debetsiden av balansen, da den ses på som selskapets «gjeld» til eierne.

Hvordan kan du øke egenkapitalen?

Når egenkapitalen øker, styrkes selskapets soliditet, og avhengigheten av kreditorene reduseres. 

Hvis selskapets resultater er positive (selskapet går med overskudd), påvirkes egenkapitalen positivt dersom eierne velger å reinvestere overskuddet i virksomheten.

Det er også mulig å øke egenkapitalen gjennom kapitalinnskudd. Dette kan gjøres ved å utstede nye aksjer med nye eller eksisterende eiere, eller via aksjonærbidrag.

Bundet og fri egenkapital

Egenkapitalen kan være bundet eller fri.

Bundet egenkapital er kun til bruk for selskapet og kan ikke deles ut til aksjonærene som utbytte.

Den består hovedsakelig av aksjekapital og eventuelle reservefond og oppskrivningsfond.

Fri egenkapital tilsvarer opptjent egenkapital og årsresultat. Denne kapitalen står til fri disposisjon for eierne, som kan bestemme om den skal reinvesteres (kapitaliseres) eller deles ut.

Justert egenkapital

Justert egenkapital er den beskattede egenkapitalen i et selskap. Dersom det finnes ubeskattede reserver i selskapet, for eksempel gjennom periodiseringsfond, vil disse etter hvert bli tilbakeført. Egenkapitalen økes da med de ubeskattede reservene minus gjeldende skattesats.

Justert egenkapital brukes blant annet ved verdivurdering av selskaper som en del av en substansvurdering. Den gir et bedre bilde av verdien som eierne faktisk har i selskapet.

Egenkapital på engelsk

Equity

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.