Due diligence i verdivurdering

Due diligence er en viktig del av verdivurdering av selskap, for at man skal få et så nyansert bilde av virksomheten som mulig. Bedriftskontroll, som det også kalles, har som mål å gi en potensiell kjøper et godt grunnlag for å ta en veloverveid beslutning.

Hva er due diligence?

Due diligence, eller selskapskontroll som det også kalles på norsk, er en metode og en prosess for å innhente og analysere informasjon om et selskap. Det brukes ofte før et oppkjøp av en virksomhet. Det kan også brukes i forbindelse med andre former for strategiske beslutninger, i utviklingsprosjekter og lignende.

Selve ordet «due diligence» betyr grovt sett «rimelig aktsomhet». På norsk kan dette engelske begrepet også brukes som «bedriftsinspeksjon». Noen ganger ser du også at forkortelsen DD brukes.

Due diligence ved selskapsoppkjøp og fusjoner

Ved virksomhetsoppkjøp og fusjoner er due diligence et avgjørende skritt. Det foretas en grundig gjennomgang av finansposter før partene signerer kontrakten.

Informasjonen som samles inn under en virksomhetsinspeksjon vil ta hensyn til ting som:

 • Historisk inntjening
 • Økonomi
 • Potensiell fremtidig fortjeneste
 • Fremtidig markedsvekst
 • Nåværende kontantstrøm

Flere selskaper ser på bedriftsinspeksjon som et rent økonomisk spørsmål. For å forstå den reelle verdien av selskapet, er det imidlertid også behov for innsikt i ikke-finansielle forhold. En dyp forståelse av bransjen er derfor nødvendig for å kunne fastslå hvilke fremtidige fordeler som finnes og eventuelle forbedringer som må gjøres.

nielsen-due-diligence-verdivurdering

Overlegen innsikt gjennom due diligence

Due diligence gir etterforskeren overlegen innsikt som kan endre verdivurderingen ganske radikalt. Slik innsikten i virksomheten kan være avgjørende for om kjøper skal akseptere eller avslå tilbudet.

Takket være due diligence kan en potensiell kjøper skille klinten fra hveten. Det er en måte å identifisere de virkelige perlene blant selskaper som er til salgs. Dette aspektet er viktig fordi langt fra alle selskapene som er ute for salg lever opp til den påståtte verdien.

Eksempler på hva du kan finne

Ved hjelp av due diligence er det mulig å finne all slags informasjon som kan være avgjørende i en selskapsvurdering. Den gir deg for eksempel informasjon om:

 • Selskapets økonomi
 • Utstyr
 • Lager
 • Immaterielle rettigheter
 • Kontrakter
 • Utestående rettssaker

Denne informasjonen hjelper erververen med å bestemme risikoene og er nyttig i forhandlingsprosessen.

Det er mulig å gjøre due diligence både før og etter et anbud. Uansett er det lurt å ansette en uavhengig vurdering slik at du kan få en objektiv bedømmelse av virksomheten.

Ved hjelp av bedriftsinspeksjon kan kjøper få strategisk kommersiell informasjon om bedriftens lønnsomhet og fremtidige inntjening. Informasjonen kan også inneholde innsikt i markedssituasjon og konkurransesituasjon.

Annen viktig informasjon er knyttet til eiendeler og operativ kapasitet. Når den potensielle kjøperen har fått nok innsikt i virksomheten, kan vedkommende ta en mer balansert beslutning om en skal kjøpe selskapet eller om det kan være lurere å la være.

Typer virksomhetsinspeksjon

Nøyaktig hva som inngår i en bedriftskontroll kan variere noe avhengig av type bedrift og hva som er årsaken til kontrollen.

Noen typiske delområder innen due diligence er:

 • Økonomisk undersøkelse – ofte basert på virksomhetens regnskap
 • Skattekontroll – for å vurdere risiko og muligheter med hensyn til skatt, merverdiavgift og særavgifter
 • Juridisk inspeksjon – inspeksjon av kontrakter, patenter og mulige juridiske prosesser
 • Teknisk inspeksjon – vurderer verdien av materielle eiendeler. Kan også inkludere miljørisiko med risiko for å bli kostbar.

Kontakt oss

Verdivurdering av selskap er en prosess hvor man fastslår hva bedrfiten mest sannsynlig vil være verdt, i en transaksjon mellom to parter som har like stor motivasjon til å gjennomføre transaksjonen. En kvalifisert verdsettelse av et selskap skal følge prinsippet om intrinsic value og inneholde en upartisk normalisering av årsregnskapet. Den endelige utregningen for hva bedriften er verdt er forholdsvis rask og enkel, og det er som oftest bare dette du får når du bestiller en online-verdivurdering uten noen on-site-undersøkelse. Det er derimot arbeidet med å normalisere regnskapet og veie forskjellige vurderingsmetoder mot hverandre, som krever majoriteten av en profesjonell verdivurderers tid og kompetanse. Normaliseringen av regnskapet er ofte det som påvirker prissettingen av selskapet i høyest grad. En verdivurdering av et firma bør dessuten bare anses som pålitelig hvis det er tydelig at den er upartisk og objektiv.

Det finnes flere metoder for hvordan man kan verdsette et selskap. De mest brukte metodene for verdsetting av forskjellige typer virksomhet er: komparativ verdsettelse, avkastningsmetoden og substansmetoden. Alle tre har forskjellige styrker, svakheter og underkategorier. Det er verdt å merke seg at ingen vurderingsmetode i seg selv, er fullstendig nok til å verdsette en bedrift.

Den komparative metoden for verdsettelse legger ikke tilstrekkelig vekt på virksomhetens lønnsomhet og ressurser – de mest sentrale aspektene av en bedrifts verdi – og derfor vil verdivurderinger som fullt ut er basert på denne metoden, ikke følge prinsippet om intrinsic value.

Avkastningsmetoden fokuserer på lønnsomhet men tar ikke hensyn til de ressursene bedriften eier. Derfor kan denne metoden gi selskap med mange ressurser, enten de er materielle eller immaterielle, et misvisende resultat i verdivurderingen.

Substansmetoden derimot, tar ikke hensyn til lønnsomhet. Dette betyr at lønnsomme selskaper mest sannsynlig vil få misvisende resultat fra verdsettingen.

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Kontaktskjemaet fungerer ikke, vennligst send e-post til christoffer@nielsenvaluationgroup.com

Hvis e-posten spretter, så send den til christoffercarlnielsen@gmail.com
Vi har et midlertidig teknisk problem.

´
´