Due Diligence – Selskapsgjennomgang

Snabba cash

Due Diligence

Due diligence handler om å inspisere en bedrift for å identifisere risiko eller nye muligheter, ut ifra et eller flere aspekter. Selskapsgjennomgang, som det også heter på norsk, brukes for eksempel i forbindelse med fusjoner og oppkjøp.

Hva er due diligence?

Due diligence kan beskrives som en selskapsgjennomgang på norsk. Det kan defineres som en prosess og en metode for å samle inn og analysere informasjon om en bedrift. Hensikten er å samle og vurdere hvordan det står til i virksomheten for deretter å kunne ta en godt begrunnet beslutning. Resultatene presenteres til slutt i en rapport.

Det er ikke uvanlig å få utført en undersøkelse i forbindelse med en verdivurdering av selskap, før kjøp av et selskap eller i forbindelse med en M&A (merger and acquisition). Resultatene av bedriftskontrollen fungerer ofte som beslutningsgrunnlag for kjøperen.

Forskjellige typer selskapsgjennomgang

Det finnes flere typer due diligence. Avhengig av type virksomhetstilsyn, kreves det ulike typer kompetanse hos den som utfører oppdraget.

 • Finansiell
 • Juridisk
 • Teknisk
 • Forretningsorientert og kommersiell
 • Forensic accounting
 • Skattemessig

La oss se nærmere på disse.

Finansiell due diligence

Finansiell due diligence er den typen som trolig oftest forbindes med selskapsrevisjon generelt. Den er i stor grad basert på analyse av økonomiske data fra selskapets regnskap. For eksempel kan resultatregnskap, kvitteringer og fakturaer analyseres. Gjeld og fordringer gjennomgås, samt selskapets eiendeler – både materielle og immaterielle.

Ved hjelp av en finansiell virksomhetskontroll kan du blant annet:

 • Få innsikt i selskapets økonomiske historie
 • Oppdag skjulte lån
 • Identifiser dårlige fordringer
 • Avslør falske transaksjoner og andre avvik
 • Innsikt i ledelse og stab, samt mulige risikoer vedrørende disse
 • Oppdage mangler i regnskapet
 • Identifiser forskjeller mellom hvordan virksomheten beskrives og hva som virkelig foregår

Det som kommer frem i en økonomisk due diligence kan sammenlignes med det som vanligvis er normalt for andre selskaper i bransjen slik at unaturlige avvik kan identifiseres.

Räkenskaper granskas i samband med en finansiell due diligence

Ved en finansiell virksomhetskontroll går vi blant annet gjennom selskapets regnskap.

Denne typen bedriftsinspeksjon kan ofte bestå av to forskjellige deler – en historisk og en fremtidsrettet del:

 • Den historiske delen av inspeksjonen utdypes gjerne gjennom regnskapet.
 • Den fremtidsrettede har som mål å finne ut hvordan selskapet kan integreres økonomisk etter et oppkjøp, for eksempel når det kommer til patenter, kundeordre, leveringsavtaler og leieavtaler.

Innenfor den økonomiske due diligence kan det også være aktuelt å gjennomgå ledelsen, samt vurdere hvorvidt personalet ønsker å forbli i bedriften eller ikke etter oppkjøpet.

Oppsummert kan denne typen tilsyn være svært omfattende. Ikke alle deler trenger å inspiseres hver gang, noe som da kan sparer tid og penger.

Ønsker du å foreta en økonomisk kontroll?

Be om et tilbud

Forretningsorientert og kommersiell due diligence

Kommersiell due diligence minner ofte om økonomisk due diligence. I det virksomhetsrettede bedriftstilsynet, som det også kalles, fokuseres det fortsatt mer på bedriftens forutsetninger for videre utvikling. Dette inkluderer å undersøke og analysere produkter, produksjon, distributører, kunder, leverandører og så videre.

Dette kan også til en viss grad inngå i de fremtidsrettede delene av et finansielt virksomhetstilsyn. En kommersiell due diligence tar på en måte et skritt tilbake og går ikke for mye i detalj, men tegner et realistisk bilde av fremtidsutsiktene. Det gjennomføres ofte en bransjeanalyse i forbindelse med denne typen undersøkelser.

Juridisk due diligence

Juridisk eller legal due diligence, som det også kalles, innebærer i hovedsak gjennomgang av ulike rettigheter, tillatelser, kontrakter, inngåtte avtaler og andre forpliktelser.

Hovedfunksjonen til en juridisk selskapsbefaring– både ved aksjekjøp og inkassotransaksjoner – er følgende:

 • Bekrefte at selskapet eier og har tilgang til sine materielle eiendeler
 • Kontrollere at immaterielle eiendeler og rettigheter eksisterer i virkeligheten
 • Sjekke de nødvendige lisensene for å drive virksomheten
 • Se om selskapet driver i henhold til gjeldende lovverk
 • Oppdage og kontrollere potensielle og pågående søksmål og tvister
 • Finne tyngende eller uvanlige avtaler i kontrakter
 • Kontrollere at kontrakter kan utføres og er korrekt utført
 • Se om bedriften kan fortsette å leve mer eller mindre uforstyrret selv med eierskifte og eventuelt også lederskifte

Det er sjelden små bedrifter trenger å gjennomføre en særlig omfattende juridisk bedriftskontroll. Mindre bedrifter har naturligvis også avtaler og forpliktelser, men de er sjeldent både sentrale i virksomheten og lønnsomme å behandle for retten. Derfor er det i hovedsak i litt større selskaper, og spesielt de i milliardklassen, hvor en dyp juridisk due diligence er nødvendig. Juridisk due diligence utføres vanligvis av advokater eller advokatfirmaer, men det er ingen lovpålagte eller andre formelle krav til advokateksamen for å gjennomføre den.

Ønsker du å gjennomføre juridisk due diligence?

Nielsen Valuation Group hjelper deg med en juridisk virksomhetsinspeksjon som inneholder alt du trenger for å ta en godt begrunnet beslutning. Vi passer på å levere en undersøkelse som er skreddersydd for din virksomhet slik at du slipper å betale for noe du egentlig ikke har behov for.

Kontakt oss for å motta et tilbud

Teknisk due diligence

En teknisk due diligence handler om å kontrollere tekniske eiendeler i selskapet. Dette kan for eksempel innebære inspeksjon av kode eller datainfrastruktur (IT due diligence). En teknisk undersøkelse kan også handle om å verifisere kvaliteten på forskjellige produkter og eller produksjonsmetoder og prosesser. Videre kan det også innebære inspeksjon av gravemaskiner, kjøretøy og annet utstyr.

Det kreves teknisk erfaring og kompetanse for å kunne gjennomføre en troverdig kontroll av de tekniske ressursene. Av den grunn er det ikke på langt nær like vanlig å støte på denne typen bedriftsinspeksjon på markedet – til tross for at det for mange bedrifter er det aller viktigste. Dessverre skjer det alt for ofte at bedrifter brenner budsjettet sitt på juridisk DD og da er det ikke midler igjen til å gjøre en teknisk undersøkelse – selv om det kan være enda viktigere for visse bedrifter.

Vil du undersøke hvordan det står til med de tekniske sidene ved en bedrift?

Be om et tilbud nå!

Teknisk due diligence av ett företag - granskning av produkter och maskiner

I en teknisk due diligence går vi gjennom ting som har med de tekniske sidene ved en bedrift å gjøre. For eksempel maskiner, utstyr og produkter.

Forensic accounting

Forensic accounting er mye det samme som økonomisk due diligence. Det er imidlertid her lagt mer vekt på å identifisere kriminelle elementer i regnskapet og i resten av virksomheten. Her er hvitvasking, skattekriminalitet og annen økokrim i fokus. Den type risiko dekkes ofte av en vanlig finansrevisjon, men dersom det er grunn til å grave dypere kan det være greit å gjøre en mer grundig undersøkelse av regnskapet.

Skattemessig due diligence

Et skattetilsyn tar sikte på å vurdere skattesituasjonen i selskapet. Dette kan innebære å se på inntektsskatt, særavgifter og merverdiavgift. En skattemessig due diligence kan bidra til å identifisere risiko knyttet til overivrig skatteplanlegging, men det kan også være fremtidsrettet å finne muligheter.

Velg en undersøkelse som passer dine behov

Ønsker du hjelp til å gjennomføre due diligence med riktig kompetanse? Vi i Nielsen Valuation Group har lang erfaring med bedriftsundersøkelser. For å kunne gjennomføre en presis inspeksjon henter vi ved behov inn de rette bransjeekspertene i forbindelse med vår bedriftskontroll. Vi prøver aldri å selge deg typer due diligence som du ikke trenger. Få i stedet en skreddersydd undersøkelse basert på ditt reelle behov.

Her får du rett og slett et godt grunnlag slik at du kan ta riktig beslutning.

Be om et tilbud nå

Hva betyr due diligence?

At due diligence er det samme som å inspisere et selskap stemmer – men, hva betyr selve begrepet? Egentlig betyr det litt mer enn «bare» en bedriftsinspeksjon.

Begrepet kan føres tilbake til prinsippet om vederlag som ble utviklet innenfor folkerettens rammer. Der ble dette kalt «due diligence-regelen» og innebar at stater skulle være så forsiktige mulig for å beskytte andre staters borgere, suverenitet, interesser og miljø.

Siden den gang har bruken av dette konseptet spredt seg til andre områder av angelsaksisk lov.

Ikke minst brukes det ofte i forbindelse med selskapsoppkjøp og selskapstransaksjoner av ulike slag.

Due diligence sjekkliste

Det er ingen mal for due diligence som vil fungere overalt. Det er heller ingen lovpålagt sjekkliste over elementer som må gjennomgås. I stedet er det noe som må skreddersys for hvert oppdrag. Hva som er inkludert og hva som forventes av undersøkelsen varierer også mellom ulike land.

Designet avhenger blant annet av:

 • Type selskap som skal undersøkes
 • Industri
 • Hvem klienten er
 • Formålet med bedriftskontrollen
 • I hvilken grad selger tillater undersøkelse
 • Hva som er interessant fra et juridisk perspektiv
 • En avveining mellom å gi ut for lite eller for mye informasjon
 • Hvordan de ulike delene skal utføres og av hvem
 • Hva undersøkelsen kan koste

Siden due diligence-undersøkelsen ofte tar ganske lang tid, kan den også bli kostbar. Derfor er det siste punktet i listen ovenfor ofte ganske avgjørende for hva som skal være med i sjekklisten.

Les mer om hvordan en due diligence-sjekkliste fungerer.

Godt gjennomtenkt plan for vår bedriftsinspeksjon

Når du velger å gjøre en bedriftsinspeksjon med Nielsen Valuation Group, hjelper vi deg med å definere og spesifisere hva som skal inkluderes i undersøkelsen. Vi diskuterer omfanget sammen og hvilke elementer som bør inkluderes.

I motsetning til enkelte aktører i bransjen prøver vi aldri å selge en «pakke» med due diligence som ikke vil være nødvendig for deg. I stedet tar vi utgangspunkt i dine prioriteringer. Du vil få en oversikt over undersøkelsen, som kun vil inneholde de delene som er viktige for at du skal kunne ta den riktige avgjørelsen. Dette setter våre kunder pris på fordi det blir en kostnadseffektiv og svært nøyaktig bedriftsinspeksjon.

Bestill due diligence nå

Vanlige spørsmål og svar om bedriftsinspeksjoner

Hvilken type bedriftsinspeksjon gjør Nielsen Valuation Group?

Vi utfører de fleste typer bedriftsinspeksjon. Ofte trengs en eller annen form for kombinasjon av økonomisk, juridisk og teknisk due diligence – men alltid skreddersydd ut fra behov.

Hvorfor bør jeg velge Nielsen Valuation Group?

Vi forstår at hver virksomhet har sine spesifikke behov. Derfor serverer vi aldri noen «tallerkenmodellen» som inneholder undersøkelser som kanskje ikke er nødvendig i virkeligheten. I stedet tilpasser vi vår due diligence slik at du får svar på akkurat de spørsmålene som er relevante for dine beslutninger.

Hva er due diligence på norsk?

På norsk kalles det selskapsgjennomgang eller bedriftskontroll.

Hva betyr egentlig begrepet due diligence?

Bokstavelig talt betyr det «rimelig omsorg». I praksis brukes det synonymt med bedriftskontroll.

Hva er DD?

DD er en forkortelse for Due Diligence.

Christoffer Nielsen
Artikkelforfatter

Christoffer Nielsen

Uavhengig ekspert på verdivurdering av selskap, M&A & Due Diligence
[email protected]
Bøker av forfatteren

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.