Hva er et resultatregnskap?

Et resultatregnskap er en rapport over et selskaps inntekter og kostnader for en bestemt periode og er en del av årsregnskapet. Det viser også driftsresultat, resultat etter finansposter, resultat før skatt og årsresultat.

Mer om resultatregnskapet

Et resultatregnskap utgjør sammen med selskapets balanse en sentral del av årsregnskapet.

Det består av:

Resultatregnskapet representerer inntekter minus kostnader. Hvis inntektene er større enn kostnadene, er resultatet positivt – selskapet går med overskudd. Hvis resultatet er negativt, går selskapet med underskudd.

I motsetning til balansen er resultatregnskapet ikke et «øyeblikksbilde», men viser kumulative tall for en gitt regnskapsperiode.

Resultatregnskapet er viktig ved verdsettelse av en virksomhet. Det er særlig kilden til informasjon for å verdsette avkastning. Det er også kilden til ulike finansielle forholdstall som EBIT og EBITDA.

De ulike delene av resultatregnskapet

Inntekter, kostnader og fortjeneste er i seg selv delt inn i ulike deler i resultatregnskapet.

Det finnes ingen eksakt mal som du må bruke, men det er to såkalte formater som skal følges i henhold til årsregnskapsloven.

Vi kommer tilbake til disse, men først kommer et enkelt eksempel på hvordan et resultatregnskap kan være satt opp for å gi deg en pekepinn:

 

+ Driftsinntekter
Driftskostnader
Driftsresultat
+ Finansinntekter
Finansielle kostnader
Finansielle poster
Resultat etter finansposter (resultat etter netto finansposter)
+ Ekstraordinære inntekter
Ekstraordinære kostnader
+ / – Bevilgninger
Resultat før skatt
– Skatt
Årets resultat

 

Deretter spesifiseres disse postene vanligvis enda mer detaljert.

For eksempel kan inntektene vise inntekter (nettoomsetning) fra hovedvirksomheten først. Deretter kan eventuelle andre inntekter komme.

Driftskostnadene kan omfatte kostnader knyttet til salg, men også «andre driftskostnader» som for eksempel lokalkostnader, leiekostnader og reisekostnader.

Hva er resultatregnskapet?

Resultatregnskapet er det samme som resultatregnskapet, det vil si en oppsummering av selskapets inntekter minus kostnader for en gitt periode.

Den eneste forskjellen er at et resultatregnskap kan gjelde for en hvilken som helst periode, mens et resultatregnskap vanligvis refererer til et regnskapsår.

Resultaträkning på engelsk

Income statement

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.