Hva er nøkkeltall?

Nøkkeltall er tall som kan brukes til å evaluere og analysere et selskaps prestasjoner, verdsettelse og finansielle helse.

Hvordan brukes nøkkeltall?

Nøkkeltall er tall som kan brukes til å sammenligne ulike aspekter ved en virksomhet. Enten for å vise et selskaps resultater, finansielle styrke eller verdsettelse over tid, eller for å sammenligne disse aspektene med andre selskaper.

De brukes både for private selskaper og børsnoterte aksjer, og man finner dem ofte i årsrapporter, kvartalsrapporter og aksjeanalyser.

Når de brukes i et selskaps egen analyse og rapportering, omtales de noen ganger som KPI-er (Key Performance Indicators).

KPI-er relaterer ofte (men ikke alltid) to ting til hverandre eller uttrykkes i prosent, i motsetning til absolutte mål.

Hvis du for eksempel vil sammenligne inntjening, kan du bruke P/E-forhold for å se hvordan fortjenesten verdsettes, eller fortjenestemargin for å se fortjeneste i forhold til omsetning.

Viktige resultatindikatorer

 • Egenkapitalandel: Hvor stor andel av selskapets totale eiendeler som er finansiert med egenkapital (resten er finansiert med lånte midler).
 • Egenkapitalavkastning: Den avkastningen selskapet får på kapitalen. Et mål på lønnsomhet.
 • Driftsresultat: Differansen mellom driftsinntekter og driftskostnader. Uttrykkes ofte som EBITDA, EBITA eller EBIT.
 • Driftsmargin: Den prosentvise andelen av et selskaps driftsinntekter som er til overs til renter, skatt og resultat etter driftskostnader. Et mål på lønnsomhet som ofte beregnes ved å dividere driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer med nettoomsetning.
 • Bruttomargin: Et lønnsomhetsmål som viser hvor stor andel av omsetningen som gjenstår etter at direkte kostnader (for eksempel innkjøp eller produksjon) er trukket fra. 
 • Fortjenestemargin: Den prosentvise andelen av omsetningen som er fortjeneste. Et mål på lønnsomhet.
 • Kontantlikviditet: Likvide midler i forhold til kortsiktig gjeld. Indikerer hvor godt et selskap er i stand til å betale gjelden sin på kort sikt.
 • Gjeldsgrad: Forholdet mellom total gjeld og egenkapital.

Nøkkeltall for verdsettelse av selskaper

 • P/E-ratio: Aksjekurs i forhold til inntjening per aksje. En vanlig multippel som brukes i verdsettelse.
 • P/S-ratio: Aksjekurs i forhold til salg per aksje. I motsetning til PE-forholdet gjelder det også for selskaper som ikke er lønnsomme.
 • P/B-ratio: Aksjekurs i forhold til egenkapital.

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.