Hva er avkastning på investeringen?

Kapitalavkastning er et mål på lønnsomhet som viser et selskaps evne til å generere avkastning på kapitalen.

Avkastning på investeringen i detalj

Lønnsomhetsmålet avkastning på kapitalen brukes i flere sammenhenger og kan defineres på ulike måter. Felles er at det måler hvordan selskapet kan generere avkastning på kapitalen.

Det er et nøkkeltall som brukes synonymt med avkastning.

De vanligste definisjonene av ROE er

  • Avkastning på egenkapitalen
  • Avkastning på totalkapitalen
  • Avkastning på sysselsatt kapital
  • Avkastning på operasjonell kapital

Her er en definisjon av hver av disse:

Avkastning på egenkapitalen

Avkastning på egenkapitalen viser avkastningen som eierne får på den kapitalen de har investert. Dette forholdstallet kalles Return on Equity (ROE) på engelsk.

Det er enkelt å beregne ettersom du finner dataene i selskapets balanse og resultatregnskap.

Ulempen er (avhengig av hvem du spør) at lønnsomheten ser ut til å være høyere i selskaper med høy gjeldsgrad.

Formel:

Avkastning på egenkapital = Resultat / Egenkapital

Avkastning på totalkapitalen

Avkastning på totalkapitalen viser forholdet mellom overskudd og totalkapital. Totalkapitalen tilsvarer i sin tur anleggsmidler og omløpsmidler.

På engelsk kalles det Return on Assets (ROA).

Fordelen med dette forholdstallet er at det er uavhengig av hvordan selskapet er finansiert og hvordan kapitalstrukturen er.

Formel:

Avkastning på totalkapitalen = (Driftsinntekter + Finansinntekter) / Totale eiendeler

Avkastning på sysselsatt kapital

Avkastning på sysselsatt kapital viser til selskapets lønnsomhet i forhold til både lånt kapital og egenkapital.

Sysselsatt kapital kan beregnes som sum eiendeler minus ikke-rentebærende gjeld.

Formel:

Avkastning på sysselsatt kapital = (Driftsinntekter + Finansinntekter) / Sysselsatt kapital

Avkastning på operasjonell kapital

Avkastning på driftskapitalen er forholdet mellom lønnsomhet og totale eiendeler minus kontanter og kontantekvivalenter og rentebærende eiendeler og minus ikke-rentebærende gjeld.

Dette forholdstallet brukes ofte til å sammenligne lønnsomheten mellom ulike selskaper i samme konsern.

Formel:

Avkastning på driftskapital = Driftsresultat / Driftskapital

Avkastning på investeringen på engelsk

Return on capital employed, profitability

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.