Hva er en balanse?

En balanse viser et selskaps finansielle stilling på et gitt tidspunkt, som regel ved utgangen av regnskapsåret, det vil si balansedagen. Balansen viser en oversikt over selskapets eiendeler, gjeld og egenkapital.

Mer om selskapets balanse

Balansen er, sammen med resultatregnskapet, en viktig del av selskapets årsregnskap.

Den består av tre hoveddeler:

 • Eiendeler
 • Forpliktelser
 • Egenkapital

Hva er egentlig en balanse?

For å forstå hva en balanse er, kan du tenke på den som en oversikt over alt selskapet eier (eiendeler) på den ene siden, og hvordan denne eiendommen er finansiert (enten med egenkapital eller gjeld) på den andre siden.

Egenkapitalen og gjelden til sammen er alltid lik selskapets eiendeler. Balanseregnskapet «går i null» – det er i balanse.

Eksempel på en balanse

For å illustrere hvordan en balanse fungerer, kan vi ta et veldig enkelt fiktivt eksempel.

Tenk deg at du oppretter et aksjeselskap og skyter inn 25 000 kroner i aksjekapital. Helt i starten ser en forenklet balanse slik ut:

 Eiendeler (kontanter) Egenkapital
 25 00025 000
  Gjeld (lån)
  0
Totalt:25 00025 000

 

For å kunne investere i maskiner og utstyr bestemmer du deg for å ta opp et bedriftslån på 20 000 SEK. Etter det ser balansen slik ut:

 Eiendeler (kontanter)Egenkapital
 45 00025 000
  Gjeld (lån)
  20 000
Totalt:45 00045 000

 

Her ser du at eiendelene er lik gjeld og egenkapital til sammen. Du kan også forstå at den delen av virksomheten som ikke er finansiert med egenkapital, er finansiert med gjeld (og omvendt).

Hva er eiendeler?

Eiendeler er det selskapet eier. De kan deles inn i to typer:

 • Anleggsmidler: Brukes i en periode som er lengre enn ett år. Er gjenstand for avskrivninger. For eksempel maskiner, utstyr, kjøretøy og bygninger.
 • Omløpsmidler: Brukes i inntil ett år. For eksempel varelager, kontanter, bank og kundefordringer.

Hva er gjeld?

Gjeld er ting som selskapet må betale før eller senere. De kan også deles inn i to typer:

 • Langsiktig gjeld: Forfaller etter mer enn ett år. For eksempel banklån.
 • Kortsiktig gjeld: Forfaller innen ett år. For eksempel leverandørgjeld.

Hva er egenkapital?

Egenkapitalen finnes på passivasiden i balansen og kan betraktes som selskapets «gjeld» til aksjonærene.

Eller omvendt, den viser hva aksjonærene faktisk eier i selskapet hvis alle eiendeler skulle selges og all gjeld gjøres opp.

For å få et mer nøyaktig bilde av hva eierne har i selskapet, kan man bruke justert egenkapital. Denne inkluderer ubeskattede reserver som er tilbakeført etter at de er beskattet. Dette gjøres ofte i forbindelse med en verdivurdering av virksomheten ved hjelp av substansverdimetoden, som i stor grad er basert på det som står i balansen.

Hva er en balanseregnskapsrapport?

Balanseregnskap og oppstilling av finansiell stilling brukes ofte om hverandre, og på mange måter inneholder de samme informasjon.

Det er imidlertid noen forskjeller:

 • En balanse er en rapport som du kan produsere i regnskapsprogrammet ditt når du vil, og for den perioden du ønsker. En balanse utarbeides vanligvis ved slutten av regnskapsåret.
 • Balanserapporter kan inneholde detaljer fra regnskapsprogrammet om for eksempel regnskapskonti. Denne informasjonen kan være nyttig for analyser og intern rapportering.
 • Noen kontoer er slått sammen i balansen, og den gir derfor en raskere oversikt enn balanserapporten.
 • I balansen vises egenkapital og gjeld med minustegn. Dette er ikke tilfellet i balansen.
 • Periodiseringer og årsavslutningsjusteringer kan gjøre at balansen skiller seg fra balanserapporten.
 • Beregnede resultater mangler i balansen.

Balanseregnskap på engelsk

Balance sheet

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.