Hva er et årsregnskap?

En årsrapport er et årlig sammendrag av et selskaps regnskaper. Alle aksjeselskaper må sende inn årsberetning til Brønnøysundregistrene.

Innholdet i en årsberetning

Hver årsberetning skal inneholde

1. Styrets årsberetning

Forvaltningsberetningen skal inneholde følgende punkter:

  • Generell informasjon om virksomheten
  • Vesentlige hendelser i løpet av regnskapsåret
  • Egne aksjer (dersom aksjeselskapet eier slike)
  • Endringer i egenkapitalen
  • Disponering av overskudd

Med vesentlige hendelser menes viktige endringer som er besluttet, viktige eksterne faktorer som har påvirket selskapets stilling og forhold som gjør at selskapet ikke lenger kan fortsette driften.

2. Resultatregnskap

Selskapets resultatregnskap oppsummerer inntekter og kostnader for det siste regnskapsåret. Den viser selskapets resultat (og dermed et eventuelt overskudd).

3. Balanseregnskap

Balansen viser selskapets finansielle stilling ved utgangen av regnskapsåret. Det er et øyeblikksbilde av selskapets eiendeler, gjeld og egenkapital.

4. Noter til regnskapet

Notene til årsregnskapet kalles tilleggsopplysninger og gir tilleggsinformasjon til balansen og resultatregnskapet.

Dette kan for eksempel være en kommentar til anvendte regnskapsprinsipper og til investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter.

5. Underskrift(er)

Styret daterer og signerer årsrapporten. Hvis alle signerer samtidig, trenger datoen bare å angis én gang. I motsatt fall angis dato for respektive signatur. Digitale signaturer er tillatt.

Finansiell analyse

Større selskaper må også legge ved en regnskapsanalyse til årsrapporten..

Årsrapport på engelsk

Annual report, financial statements, financials

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.