Hva er avkastning?

Yield viser hvordan verdien av en eiendel har endret seg mellom to ulike tidspunkter. Hvis verdien har økt, kalles det positiv avkastning eller fortjeneste. Hvis verdien har gått ned, er det negativ avkastning eller tap.

Her ser vi på hva begrepet betyr både for investeringer (som aksjer og fond) og som et mål på virksomheters lønnsomhet.

Mer om avkastning

Begrepet avkastning brukes ofte i forbindelse med investeringer, men også som et mål på lønnsomhet i næringslivet

Avkastning på investeringer

Begrepet «avkastning» brukes oftest i forbindelse med investeringer, for eksempel aksjer eller fond. Den måles i prosent og viser hvordan eiendelen har økt eller sunket i verdi.

Formel:

Prosentvis avkastning = (sluttkurs – startkurs) / startkurs

Eksempel 1:

Du kjøper en aksje for 100 kroner. Etter ett år selger du den for 120 kroner. Avkastningen din er da (120-100)/100 = 20 %. Du har tjent penger på investeringen din.

Eksempel 2:

Du kjøper en aksje for 100 kroner. Etter ett år selger du den for 90 kroner. Avkastningen din er da (90-100)/100 = -10 %. Du har tapt på investeringen din.

Avkastning som mål på lønnsomhet

I næringslivet brukes avkastning som et mål på lønnsomhet. Det refererer til selskapets overskudd i stedet for hvordan en aksjekurs har endret seg.

Både overskuddet og den såkalte kapitalbasen som brukes til å beregne avkastningen, kan defineres på ulike måter.

Her er noen vanlige begreper:

  • Avkastning på sysselsatt kapital: Lønnsomhet i forhold til investert kapital. Viser selskapets evne til å generere kapital på investeringer. På engelsk: Return on Invested Capital, ROIC.
  • Egenkapitalavkastning: Nettoresultat i forhold til justert egenkapital. Gir eierne en indikasjon på hvor godt deres investering har prestert.
  • Avkastning på totalkapitalen: Selskapets lønnsomhet i forhold til totalkapitalen. Tar også hensyn til selskapets gjeld.
  • Avkastning på driftskapitalen: Viser hvor godt selskapet utnytter nettokapitalen som er bundet i driften. Reflekterer hvor kostnads- og kapitaleffektiv omsetningen er.
  • Avkastning på sysselsatt kapital: Driftsresultat pluss finansinntekter i forhold til sysselsatt kapital. Angir den langsiktige lønnsomheten i selskapet.
  • Avkastning på investert kapital: Overskuddet fra en gitt investering dividert på kostnaden. Brukes til å vurdere hvor vellykket en investering er.

Begrepet er også sentralt i verdsettelse av selskaper. Overskuddet brukes blant annet til å beregne en rimelig verdi på selskapet ved hjelp av en multippel. Dette er kjent som avkastningsverdivurdering.

Avkastning på engelsk

Return, Yiels, Rate of Return (RoR)

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.