Hva er EBIT?

EBIT er et selskaps driftsresultat før renter og skatt, eller rett og slett «driftsresultat», slik det fremgår av resultatregnskapet.

Begrepet er avledet fra Earnings Before Interest and Taxes (resultat før renter og skatt).

Alle dataene finnes i selskapets resultatregnskap eller i resultatregnskapet, der de er oppført som «driftsresultat». Dette representerer igjen forskjellen mellom driftsinntekter og driftskostnader.

Når brukes EBIT?

EBIT er et nøkkeltall som brukes til å analysere lønnsomheten i et selskap. Man kan si at alle selskapets kostnader, bortsett fra skatter og renter, belastes resultatet.

Fordi skatt og renter holdes utenfor, gir det et bedre bilde av hvor lønnsom kjernevirksomheten er. Det setter fokus på ting som selskapet selv kan kontrollere, som produksjonskostnader, materialkostnader, administrasjon og lønninger. Skatter og renter er vanskeligere å kontrollere, så det kan være en god idé å ekskludere dem.

Det finnes også andre bruksområder:

EBIT er for eksempel nyttig for å sammenligne to datterselskaper i samme konsern, men som ligger i to forskjellige land. På grunn av ulike skatteregler kan resultatet bli forskjellig. EBIT viser da lønnsomheten i selve virksomheten, uten å ta hensyn til skattebyrden.

Det samme gjelder når man sammenligner ulike selskaper som er lokalisert i ulike land.

Et annet eksempel er å kunne følge lønnsomheten til selskapet over tid, selv om skatter og renter endres.

EBIT fungerer imidlertid mindre godt i kapitalintensive selskaper fordi forholdstallet ikke tar hensyn til rentekostnader.

EBIT sammenlignet med EBITA og EBITDA

Hvis du ønsker å ekskludere avskrivninger av immaterielle eiendeler fra resultatene, kan du bruke EBITA i stedet. Dette kan være hensiktsmessig hvis du analyserer et finansselskap.

Et annet eksempel er hvis du analyserer et selskap som har kjøpt et annet selskap med rabatt. I dette tilfellet blir resultatet negativt påvirket av goodwillavskrivninger hvis du bruker EBIT, men ikke hvis du velger EBITA.

I tillegg tillater EBIT at avskrivninger på anleggsmidler belastes resultatet. Siden den bokførte verdien av anleggsmidler ikke nødvendigvis tilsvarer dagens markedsverdi, kan det være et poeng å holde dem utenfor analysen. Dette kan du gjøre ved å bruke EBITDA i stedet.

Hva er EBIT-margin?

Nøkkeltallet EBIT-margin tilsvarer EBIT dividert på omsetning. Det uttrykkes i prosent.

EBIT på engelsk

Earnings Before Interest and Taxes

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.