Hva er EBITA?

EBITA er et selskaps driftsresultat før renter, skatt og avskrivning av immaterielle eiendeler (også kjent som goodwill).

Begrepet kommer fra Earnings Before Interest, Taxes and Amortisation (resultat før renter, skatt og avskrivninger).

Det er et nøkkeltall som brukes til å analysere et selskaps lønnsomhet. Det beregnes ved å ta driftsresultatet i resultatregnskapet og deretter legge til avskrivningen av immaterielle eiendeler.

Hvorfor EBITA i stedet for EBITDA?

I motsetning til EBITDA, som likevel er mer vanlig å bruke, belastes ikke avskrivninger og amortisering av materielle eiendeler i resultatregnskapet.

Logikken er at avskrivningene på anleggsmidler kan ses på som en kostnad som bør tas hensyn til.

Dette er de facto tilfellet i et handelsselskap, der denne kostnaden bæres av produsenten, men er «innbakt» i prisen handelsselskapet betaler for produktet. Denne kostnaden er derfor også indirekte inkludert i EBITDA.

I produksjonsindustrien bokfører selskapet selv kostnadsposten avskrivninger. Derfor kan det være en god idé å bruke EBITA i stedet for EBITDA for å belaste resultatet med disse avskrivningene.

Hvorfor EBITA i stedet for EBIT?

Sammenlignet med EBIT belastes ikke avskrivningene på immaterielle eiendeler (goodwill) i resultatregnskapet når EBITA brukes. Dette kan for eksempel være nyttig i forbindelse med forretningstransaksjoner.

Anta at et selskap kjøper et selskap for 20 millioner kroner. Det oppkjøpte selskapet har imidlertid en substansverdi på bare 15 millioner svenske kroner, slik at det oppkjøpende selskapet sitter igjen med en goodwillpost på 5 mill kr.

Det overtakende selskapet velger å avskrive denne posten over fem år. Når selskapets controller eller CFO senere analyserer lønnsomheten, tas det ikke hensyn til denne goodwillnedskrivningen hvis nøkkeltallet EBITA brukes.

Logikken bak dette er at denne goodwillavskrivningen egentlig bare er et tall i resultatregnskapet, og ikke en faktisk kostnad for selskapet.

Et annet eksempel på når det kan brukes, er når man analyserer finansselskaper og andre selskaper med store immaterielle eiendeler. I slike tilfeller kan EBITA brukes til å ekskludere avskrivningen av disse eiendelene fra resultatregnskapet.

Hva er EBITA-margin?

EBITA-marginen er forholdet mellom EBITA og selskapets omsetning og uttrykkes i prosent.

EBITA på engelsk

Earnings Before Interest, Taxes and Amortization

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.