Hva er goodwill?

Goodwill er verdien av et selskap som overstiger den bokførte verdien, egenkapitalen. Det er en immateriell eiendel som kan omfatte merkevare, kundebase og omdømme.

Hvordan fungerer goodwill i en virksomhet?

Goodwill kan oppfattes som et noe diffust begrep. Det er en immateriell eiendel som for eksempel kan omfatte et selskaps omdømme, knowhow, kunder og merkevarer.

I forretnings- og regnskapssammenheng blir begrepet imidlertid mer konkret. Her tilsvarer goodwill den verdien som overstiger den bokførte verdien i balansen – med andre ord egenkapitalen.

Goodwill kan oppstå ved kjøp av en virksomhet

Et vanlig scenario er at goodwill oppstår i forbindelse med en forretningstransaksjon

Tenk deg at et selskap kjøper et annet selskap for 10 millioner kroner. I balansen til det oppkjøpte selskapet er imidlertid egenkapitalen bare 8 millioner svenske kroner.

Kjøperen var derfor villig til å betale 2 millioner mer enn den bokførte verdien. Disse 2 millionene kalles da goodwill, og kjøperen bokfører dem som en goodwillpost i sitt regnskap.

Normalt har selskapet da lov til å skrive ned goodwill i resultatregnskapet over 5 år hvis K2 benyttes, og 10 år hvis K3 benyttes.

Goodwill og verdsettelse av bedrift

Hvorfor betalte kjøperen i eksempelet mer enn den bokførte verdien? Fordi den faktiske verdien av en virksomhet ofte overstiger nettoverdien av eiendelene. Verdien av virksomheten fastsettes av den som sitter med lommeboken, men det finnes verdsettelsesmetoder for å beregne virkelig verdi.

Kjøperen kan ha kommet frem til hva som er en rimelig kjøpesum, for eksempel ved å gjennomføre en verdivurdering med avkastningsmetoden. Deretter brukes en multippel på overskuddet for å beregne verdien av selskapet.

Eller en kontantstrømsvurdering, som er en vurdering av verdien basert på et estimat av fremtidige kontantstrømmer.

I begge tilfeller spiller goodwill en indirekte rolle i beregningen. For eksempel vil et selskap med mye goodwill ha en høyere multippel i inntektsmetoden eller en lavere diskonteringsrente i kontantstrømmetoden.

Slike verdsettelser er derfor som regel vesentlig høyere enn verdien av egenkapitalen.

Beregning av goodwill med substansverdi

Regnskapsmessig er goodwill den prisen som betales i tillegg til egenkapitalen. En alternativ metode er å foreta en substansverdivurdering i stedet. Da justeres verdien av eiendelene til markedsverdi for å beregne substansverdien av selskapet.

Dette gir et mer realistisk bilde av selskapets verdi enn ved bruk av egenkapital alene, ettersom bokført verdi ikke alltid er det samme som markedsverdi.

Hvis man legger substansverdien til grunn, er goodwill differansen mellom salgsprisen og substansverdien.

Goodwill på engelsk

Goodwill

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.