Hva er substansverdi?

Substansverdi er markedsverdien av eiendeler minus gjeld. For investeringsselskaper er substansverdien verdien av de produserende selskapenes eiendeler minus investeringsselskapets gjeld.

Vi skal se på begge bruksområdene her.

Substansverdi i verdsettelse av virksomheter

Ved prissetting av selskaper brukes begrepet substansverdi i forbindelse med en verdivurdering av netto aktiva.

Enkelt sagt er substansverdien differansen mellom selskapets eiendeler og gjeld. Dette tilsvarer egenkapitalen i balansen.

I praksis er imidlertid bokført verdi sjelden det samme som markedsverdi. Derfor må balansen justeres for å gjenspeile den aktuelle markedsverdien.

Som regel betyr dette at verdien av eiendelene må oppjusteres, fordi de ofte er undervurdert i balansen. Noen ganger må de imidlertid justeres ned.

Noen ganger kan det også være behov for å justere over- eller underverdier i passiva.

Husk at substansverdien ikke tar hensyn til potensial, immaterielle eiendeler, avkastning eller fremtidige kontantstrømmer. Dette resulterer ofte i en selskapsverdi som ligger langt under det som vanligvis anses som dagens markedspris. Hvis du ønsker å verdsette et selskap basert på dets evne til å generere overskudd eller kontantstrømmer, kan du i stedet bruke en metode som inntektsmetoden eller DCF-verdivurdering.

Formel

+ Rapportert egenkapital

+ Ubeskattede reserver

+ Skjulte reserver i undervurderte eiendeler

+ Oververdi i overvurderte forpliktelser

– Oververdi i overvurderte eiendeler

– Underverdi i undervurderte forpliktelser

– Utsatt skatt på ubeskattede reserver og justerte poster (20,6 %)

= Substansverdi

Substansverdi av investeringsselskaper

Substansverdien til investeringsselskaper tilsvarer verdien av eiendelene i porteføljen (verdien av selskapene som eies) minus forpliktelsene til investeringsselskapet.

  • Hvis investeringsselskapet verdsettes av markedet til en lavere verdi enn substansverdien, handles det med en rabatt i forhold til substansverdien.
  • Hvis investeringsselskapet verdsettes høyere enn substansverdien, handles det med en premie i forhold til substansverdien.

Ofte handles de med rabatt – noen mer enn andre.

Men noen ganger handles de til en substansverdipremie. Det kan skyldes at de unoterte eierandelene kanskje er for konservativt verdsatt, eller at investeringsselskapet har en lang og god historikk som rettferdiggjør en premie.

Substansverdi på engelsk

Asset value, net asset value

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.