Hva er kontantstrøm?

Kontantstrøm er inn- og utbetalinger som skjer i en virksomhet i løpet av en bestemt periode.

Kontantstrøm er strømmen av inntekter

Kontantstrøm refererer til kontantstrømmene i en bedrift over en spesifisert periode, ofte et regnskapsår. Den viser hva som er igjen i kontanter etter at alle transaksjoner er gjennomført.

Hver gang en virksomhet betaler noe, påvirkes kontantstrømmen negativt. Det kan for eksempel være en faktura, en nedbetaling av lån, en skattebetaling eller en betaling med firmakortet. Penger strømmer ut av selskapet. Likviditeten reduseres.

Når penger kommer inn i selskapet, påvirkes kontantstrømmen positivt. Det kan være en kunde som betaler for en vare eller tjeneste, selskapet overfører penger fra skattekontoen eller tar opp et lån. Likviditeten øker.

– Hvis innbetalingene er større enn utbetalingene, er det en positiv kontantstrøm. Dette er bra fordi det gir virksomheten større finansiell styrke og mulighet til å investere og ekspandere. Pengene kan også brukes til utbytte eller til å nedbetale lån.

– Hvis kontantstrømmen ut er større enn kontantstrømmen inn, er det en negativ kontantstrøm. Dette begrenser handlingsrommet og er ikke bærekraftig i det lange løp. En svak kontantstrøm kan føre til økonomiske problemer. Den kan styrkes, for eksempel med lån eller ved å selge fakturaer.

Den kan deles inn i tre typer:

  • Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (operasjonell kontantstrøm): salg av produkter og tjenester, kundefordringer, leverandørgjeld og kortsiktig gjeld.
  • Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter: For eksempel salg eller kjøp av eiendeler, oppkjøp av virksomheter, aksjehandel og utlån av penger.
  • Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter: For eksempel tilbakekjøp eller utstedelse av aksjer, utbetaling av utbytte eller når selskapet tar opp lån.

Fri kontantstrøm

Fri kontantstrøm tilsvarer kontantstrøm fra driften minus investeringer. Det vil si det som er igjen etter at driftskostnader og investeringer er betalt.

Kontantstrøm vs. overskudd

Kontantstrøm må ikke forveksles med overskudd. Et selskaps overskudd er det samme som et positivt resultat. Overskudd er selskapets inntekter minus utgifter.

Kontantstrøm er derimot selskapets innbetalinger minus utbetalinger.

Noen ganger er en inntekt lik en innbetaling og en utgift lik en utbetaling, men ikke alltid.

Forskjellen er at inntekter og utgifter er periodisert. For eksempel kan en inntekt henføres til det tidspunktet en tjeneste ble levert, men den betales ikke nødvendigvis umiddelbart. En kostnad kan bokføres når fakturaen kommer (hvis faktureringsmetoden brukes), og ofte kan utgiftene periodiseres over flere år.

Kontantstrømmen, derimot, påvirkes så snart penger betales inn eller ut.

Derfor kan et selskap med et negativt resultat noen ganger vise en positiv kontantstrøm og omvendt.

Et annet eksempel er moms, som er penger som kommer inn i selskapet, men som deretter betales til skattemyndighetene. MVA-pengene påvirker ikke resultatet (profitten), men de påvirker kontantstrømmen.

Brukes i kontantstrømoppstillinger

En kontantstrømoppstilling viser kontantstrømmen i løpet av et regnskapsår. Det er obligatorisk for større selskaper å levere en kontantstrømoppstilling sammen med årsrapporten.

Verdivurdering av kontantstrøm

Kontantstrømsvurdering er en måte å verdsette selskaper på basert på forventede fremtidige kontantstrømmer. Metoden går ut på å estimere størrelsen på kontantstrømmen i fremtiden og deretter diskontere den med en diskonteringsrente for å få en såkalt nåverdi.

Kontantstrøm på engelsk

Cash flow

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.