Hva er en kontantstrømoppstilling?

En kontantstrømoppstilling er en finansiell analyse som viser hvordan et selskaps likviditet endrer seg over en viss tidsperiode.

Den ser bort fra regnskapsposteringer og fokuserer på faktiske inn- og utbetalinger.

En analyse av kontantstrømmen

Et selskaps kontantstrøm er alle inn- og utbetalinger som skjer i løpet av en gitt periode. Kontantstrømmen viser hva som er igjen i selskapets kasse etter at alle transaksjoner er gjennomført.

I motsetning til et resultatregnskap, som viser inntekter og utgifter, viser kontantstrømoppstillingen de faktiske inn- og utbetalingene i den gitte perioden.

Hvorfor er det nødvendig med en kontantstrømoppstilling?

I tillegg til å være en obligatorisk del av årsrapporten for større selskaper, kan en kontantstrømoppstilling gi ledelsen verdifull informasjon som grunnlag for ulike beslutninger, både strategiske og taktiske.

Den hjelper dem også med å forstå hva som trengs for å oppfylle finansielle forpliktelser på både kort og lang sikt.

For eksempel kan salget gå veldig bra, bedre enn året før, men det er ingen penger på kontoen. Da kan en kontantstrømanalyse vise at det er stor forskjell i kredittid mellom kundefordringer og leverandørfakturaer, noe som resulterer i anstrengt likviditet.

Ved verdivurdering av virksomheter kan man ved hjelp av kontantstrømmetoden fremskrive fremtidige kontantstrømmer for å fastsette verdien av en virksomhet.

Hvilken periode brukes?

Ofte brukes et regnskapsår i kontantstrømanalyser, men noen ganger kan det være et kvartal. For interne analyseformål kan en hvilken som helst periode brukes.

De tre delene av kontantstrømoppstillingen

  • Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (operasjonell kontantstrøm): Består av inn- og utbetalinger knyttet til selskapets inntektsgenererende aktiviteter. Den omfatter salg av tjenester og produkter, leverandørgjeld, kundefordringer og kortsiktig gjeld.
  • Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter: Består av selskapets investeringer i form av anleggsmidler (både kjøp og salg) og langsiktige investeringer.
  • Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Kontantstrømmer som påvirker egenkapitalen og gjelden. Dette omfatter for eksempel utstedelse eller tilbakekjøp av aksjer, utbytte eller låneopptak.

Det er ofte enkelt å vurdere hvilken av disse tre kategoriene en transaksjon tilhører. Noen ganger finnes det imidlertid grensetilfeller. For eksempel kan renter på et lån tilhøre enten kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter eller finansieringsaktiviteter.

Hvordan lager man en kontantstrømoppstilling? 

Det finnes to metoder for kontantstrømanalyse:

  • Indirekte metode (mest vanlig): Ta utgangspunkt i det rapporterte resultatet og juster for ikke-kontante poster. Disse inkluderer for eksempel avskrivninger, amortisering og skatt. Denne analysen viser kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter, før endringer i arbeidskapital. 
  • Direkte metode: Ta direkte utgangspunkt i inn- og utbetalinger og beregn deretter kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter, før betalte renter og skatt.

Hvilke selskaper må utarbeide en kontantstrømoppstilling?

Større selskaper som bruker K3 er pålagt å utarbeide en kontantstrømoppstilling i årsrapporten. Selskaper som bruker K2 er ikke pålagt å utarbeide kontantstrømoppstilling, men kan gjøre det hvis de ønsker det.

Kontantstrømoppstilling på engelsk

Cash flow analysis, cash flow statement, statement of cash flows

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.