Hva er fri kontantstrøm?

Fri kontantstrøm er et selskaps operasjonelle kontantstrøm minus investeringskostnader (kapitalkostnader). Hvis et selskap har en sterk fri kontantstrøm, viser det at det kan tjene penger og har potensial til å gå med overskudd.

Fri kontantstrøm – forklaring

La oss forklare nærmere hva fri kontantstrøm er:

Et selskaps kontantstrøm er dets betalingsstrømmer – inngående og utgående betalinger. Den viser hvor mye penger som blir værende i selskapet, likviditeten.

Den kan hovedsakelig deles inn i 1) strømmer knyttet til operasjonelle aktiviteter (driftskontantstrøm) og 2) investeringsaktiviteter.

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter er for eksempel fakturaer som kunder betaler, eller leverandørfakturaer som betales. 

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter er for det meste kostnader til investeringer i maskiner og utstyr, men kan også være for eksempel utgifter til kjøp av selskaper eller inntekter fra salg av eiendeler.

Fri kontantstrøm beregnes ved å ta kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter minus kontantstrømmen fra investeringsaktiviteter.

Den tilsvarer med andre ord de pengene selskapet har igjen i kassen etter å ha betalt utgifter knyttet til driftsaktiviteter og investeringer.

En kontantstrømanalyse kan gjøres for å studere hvordan de ulike strømmene forholder seg til hverandre.

Hvorfor er fri kontantstrøm viktig?

En stor fri kontantstrøm kan være bra av flere grunner:

  • Tegn på finansiell styrke
  • Åpner opp for vekstmuligheter
  • Mulighet for utbytte til aksjonærene
  • Selskapet kan tilbakebetale sine lån
  • Kontantstrømmen kan brukes til å kjøpe tilbake aksjer

Verdivurdering av selskaper og fri kontantstrøm

Fri kontantstrøm brukes i verdsettelsen av selskaper i forbindelse med en DCF-verdivurdering. Fremtidige kontantstrømmer diskonteres med en diskonteringsrente for å beregne en såkalt nåverdi. Denne brukes deretter som grunnlag for å vurdere verdien av selskapet.

Bruk i aksjeanalyse

Nøkkeltallet FCF (Free Cash Flow) brukes av og til ved analyse og verdsettelse av børsnoterte aksjer og i aksjescreenere:

FCF = Fri kontantstrøm / antall aksjer

Ut fra dette forholdstallet kan vi lage ulike mål for å vurdere virksomheten, for eksempel:

  • FCF Margin = Fri kontantstrøm / salg. Viser hvor mye av kontantstrømmen som blir igjen i kassen.
  • Resultat / FCF: Dette er resultatet i forhold til fri kontantstrøm. Hvis verdien er under 100 %, betyr det at overskuddet er lavere enn kontantstrømmen.
  • Utbytte / FCF: Viser hvor mye av kontantstrømmen som går til utbytte til aksjonærene.
  • P/FCF: Aksjekurs i forhold til fri kontantstrøm. Et verdsettelsesmål som viser hvordan markedet verdsetter den frie kontantstrømmen i selskapet.
  • EV/FCF: Enterprise value i forhold til fri kontantstrøm.

Fri kontantstrøm på engelsk

Free cash flow

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.