Om verdivurdering av selskap

Om verdivurdering av selskap

Verdivurdering innebærer at man på en profesjonell, objektiv og fagmessig måte anslår verdien til og prissetter en bedrift eller et selskap. Det er en unøyaktig vitenskap som krever inngående, kompetent overveielse og analyse. Som navnet avslører er hensikten å fastsette verdien til en bedrift i forbindelse med overføring av eierskap. En majoritet av våre verdsettelser utføres i tilknytning til at en medeier kjøpes inn eller ut. Dette gjør det enkelt for oss å følge opp og kvalitetssikre vurderingene våre. Transaksjoner som skiller seg fra verdien vi har anslått er oftest ikke i enhet med prinsippet om fair market value, eller dreier seg om interne transaksjoner av familieeide selskaper.

De vanligste grunnene til at vi foretar en verdivurdering av en bedrift er:

 • For å kjøpe ut en medeier
 • For å ta inn en ny medeier
 • Salg av selskap
 • Kjøp av selskap
 • Sivile tvister og søksmål
 • Generasjonsskifte innen familiebedrift
 • Skilsmisse
 • Deling av bolig og arv
 • Nysgjerrighet
 • Som grunnlag for søknader om lån
 • Exit planning, da du vil øke bedriftens verdi

Fra tid til annen verdsetter vi også selskaper av andre grunner enn de ovenstående.

Verdivurdererens oppdrag

En virksomhet er verdt like mye som noen er villig til å betale for den. I motsetning til hva man kanskje ville tro, er dette prinsippet ikke anvendelig i det virkelige liv. La oss si at bedriftseieren Adam overveier å selge virksomheten sin og skaffer en objektiv verdsettelse av bedriften. Den potensielle kjøperen Bjørn kommer med et bud som er lavere enn verdien som ble fastsatt da virksomheten ble verdsatt. Dette senker ikke bedriftens verdi. Hvis Bjørn på den annen side hadde lagt inn et bud som ligger over den anslåtte verdien, ville bedriften sannsynligvis ha økt i verdi; men ikke før transaksjonen er gjennomført. Dette innebærer altså at et høyere bud i seg, ikke øker virksomhetens verdi. I rettssaker og i tvister utenfor domstol er det vanlig at en part hevder at noen er villig til å gi et visst beløp for bedriften deres, men dette har juridisk sett ingen betydning før selve kjøpet faktisk er gjennomført.

Et selskaps verdi kan utelukkende påvirkes i én retning, og det bare av en “ordentlig” kjøper, først når avtalen er inngått. Dette er grunnen til at det er behov for objektive, uavhengige verdivurderere. En bedriftsmegler kan normalt ikke anses å være uavhengig siden de vanligvis representerer selgeren, og det dessuten er i deres interesse å oppnå et visst resultat for maksimal kompensasjon. Oppgaven til en uavhengig og profesjonell verdivurderer derimot, er å resonnere og handle på samme måte som kjøperen som mest sannsynlig kommer til å gjennomføre transaksjonen med selgeren av selskapet.

En uregulert bransje med tvilsomt rykte

Ingen av de skandinaviske eller større engelsktalende landene utsteder noen slags autorisasjon for verdsetting av bedrifter. Man bør derfor være skeptisk hvis noen hevder at de besitter en autorisasjon eller godkjenning av lignende slag. Å utgi seg for å tilhøre en autorisert bransje som ikke eksisterer er villedende. I USA kan man inneha medlemskap i visse ikke-obligatoriske foreninger, og noen er positive til dette, andre ikke. De fleste som tilhører slike foreninger leder en mindre virksomhet, mens større selskaper ikke ser noe behov for denne typen medlemskap.

Vi anser at bransjen for verdivurdering av bedrifter har potensial og kan utvikles, først og fremst når det gjelder rykte, siden mange verdivurderinger foretas av oppdragstakere uten nødvendige kvalifikasjoner, undersøkelser, intervjuer eller policy for anti-korrupsjon. Slike vurderinger kan lett manipuleres, kan være villedende og legger opp til muligheter for subjektiv innvirkning på prissettingen.

Verdivurdering av selskap er en prosess hvor man fastslår hva bedrfiten mest sannsynlig vil være verdt, i en transaksjon mellom to parter som har like stor motivasjon til å gjennomføre transaksjonen. En kvalifisert verdsettelse av et selskap skal følge prinsippet om intrinsic value og inneholde en upartisk normalisering av årsregnskapet. Den endelige utregningen for hva bedriften er verdt er forholdsvis rask og enkel, og det er som oftest bare dette du får når du bestiller en online-verdivurdering uten noen on-site-undersøkelse. Det er derimot arbeidet med å normalisere regnskapet og veie forskjellige vurderingsmetoder mot hverandre, som krever majoriteten av en profesjonell verdivurderers tid og kompetanse. Normaliseringen av regnskapet er ofte det som påvirker prissettingen av selskapet i høyest grad. En verdivurdering av et firma bør dessuten bare anses som pålitelig hvis det er tydelig at den er upartisk og objektiv.

Det finnes flere metoder for hvordan man kan verdsette et selskap. De mest brukte metodene for verdsetting av forskjellige typer virksomhet er: komparativ verdsettelse, avkastningsmetoden og substansmetoden. Alle tre har forskjellige styrker, svakheter og underkategorier. Det er verdt å merke seg at ingen vurderingsmetode i seg selv, er fullstendig nok til å verdsette en bedrift.

Den komparative metoden for verdsettelse legger ikke tilstrekkelig vekt på virksomhetens lønnsomhet og ressurser – de mest sentrale aspektene av en bedrifts verdi – og derfor vil verdivurderinger som fullt ut er basert på denne metoden, ikke følge prinsippet om intrinsic value.

Avkastningsmetoden fokuserer på lønnsomhet men tar ikke hensyn til de ressursene bedriften eier. Derfor kan denne metoden gi selskap med mange ressurser, enten de er materielle eller immaterielle, et misvisende resultat i verdivurderingen.

Substansmetoden derimot, tar ikke hensyn til lønnsomhet. Dette betyr at lønnsomme selskaper mest sannsynlig vil få misvisende resultat fra verdsettingen.

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Kontaktskjemaet fungerer ikke, vennligst send e-post til christoffer@nielsenvaluationgroup.com

Hvis e-posten spretter, så send den til christoffercarlnielsen@gmail.com
Vi har et midlertidig teknisk problem.

´
´