Hva er corporate finance?

Corporate finance er et fagfelt innen bedriftsøkonomi som handler om hvordan selskaper finansierer seg selv og forvalter sine finansielle ressurser. Det omfatter innhenting av kapital, investeringsbeslutninger og styring av kontantstrømmer.

Corporate finance

Begrepet corporate finance brukes av og til på norsk, men det er egentlig snevrere enn hva corporate finance egentlig betyr. Derfor brukes ofte det engelske begrepet også på norsk.

Fordi begrepet er så bredt, kan det lett oppfattes som litt «uklart». Det finnes flere banker, revisjonsselskaper og rådgivere som tilbyr corporate finance-tjenester. Hva det innebærer, kan variere, men grovt sett kan vi dele faget inn i tre deler:

  • Budsjettering: Hvordan bedriftens ressurser skal prioriteres til bestemte aktiviteter eller prosjekter.
  • Finansiering: Hvordan bedriftens investeringer og aktiviteter skal finansieres.
  • Arbeidskapitalstyring: hvordan selskapet styrer kontantstrømmen og sikrer likviditeten.

Corporate finance i praksis

For å gjøre det litt mer konkret, her er noen eksempler på hva corporate finance kan bety i praksis

Eksempel 1 – ekspansjon gjennom oppkjøp 

Et selskap har vært etablert i markedet en stund og har en stabil organisk vekst. For å fortsette denne suksessen har ledelsen innsett at selskapet må gjøre oppkjøp for å innfri aksjonærenes forventninger i løpet av de neste 3-5 årene.

Selskapet engasjerer en M&A-rådgiver for å identifisere mulige selskaper å kjøpe. Rådgiveren innleder dialog med oppkjøpskandidater og bistår senere med verdivurdering og due diligence av de utvalgte selskapene.

Som en del av oppdraget får selskapet hjelp til å lage en plan for hvordan det skal skaffe kapital til ekspansjon. Styret og rådgiveren konkluderer med at det beste alternativet i dagens situasjon er å finansiere kjøpene gjennom en ny emisjon og ved å utstede obligasjoner.

Eksempel 2 – styrking av kontantstrømmen

Et mekanisk verksted med en årlig omsetning på 50 millioner euro sliter med svak kontantstrøm, noe som til tider gjør det svært vanskelig å betale leverandørfakturaer og lønninger – for ikke å snakke om videre ekspansjon.

Bedriften engasjerer en rådgiver for å gjennomføre en grundig kontantstrømanalyse. Rådgiveren har også erfaring med å hente inn kapital.

Rådgiveren kommer med et forslag som blant annet innebærer å reforhandle betalingsbetingelsene til noen av underleverandørene og selge ut deler av virksomheten som lider under uregelmessige og svake kontantstrømmer.

I tillegg konkluderer rådgiveren med at det bør være mulig å refinansiere selskapets langsiktige lån etter å ha gjort noen endringer i hvordan selskapet bokfører eiendelene sine, inkludert immaterielle eiendeler som patenter.

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.